ANNONS

Anstånd med skatten

Skatteverket har möjlighet att bevilja såväl företag som privatpersoner anstånd med att betala skatt.
Bestämmelsen tar sikte på skattskyldiga som söker anstånd på grund av nedsatt skattebetalningsförmåga och som vid något enstaka tillfälle oförvållat hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter, men som har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skatteskulden.
Det finns ingen senaste ansökningstid angiven. Skatteverket måste ges en skälig tid att handlägga en ansökan. Skatteverkets lagliga möjligheter att avvakta med att lämna obetald skatt till Kronofogdemyndigheten för indrivning är starkt begränsade. Med hänsyn till de konsekvenser som kan uppstå för dig om skatter inte betalas i rätt tid är det av största vikt att du i god tid före skattens förfallodag kommer in med anståndsansökan.
Blanketten finns att ladda ner på www.skatteverket.se
Avgörande för att Skatteverket ska kunna bevilja dig betalningsanstånd är att ett anstånd är till fördel både för dig som sökande och det allmänna. Betalningsanstånd får inte leda till kreditförluster för det allmänna. Huvudsyftet med anståndet är att du ska ges möjlighet att skaffa fram medel till betalningen, till exempel genom att kräva kunder på betalning eller realisera tillgångar.
Skatteverket ska vara återhållsamt med att ge betalningsanstånd. Detta gäller särskilt om du är näringsidkare eller söker anstånd för betydande belopp. Är du näringsidkare ska anståndstiden vara längst en till två månader. I bedrivandet av näringsverksamhet finns ett normalt inslag av risktagande som bland annat innebär att tillfälliga betalningsproblem kan uppkomma. Ett skäl till att Skatteverket ska vara återhållsamt med att bevilja anstånd är att konkurrensneutraliteten i en viss bransch inte får påverkas.

Relaterade artiklar