Kategori: Animalieproduktion

Ekologisk djurhållning fortsätter minska

Under år 2023 minskade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga djurslag. Antalet ekologiska nötkreatur minskade för fjärde året i rad. De ekologiskt hållna mjölkkorna stod för den största minskningen med 22 procent under år 2023. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. I juni 2023 uppskattas ...

ASF 35 mil syd om danska gränsen

Ett nedlagt vildsvin i tyska Hessen har testats positivt för afrikansk svinpest. Vildsvinet sköts endast 35 mil från den danska gränsen. Danmark har uppfört ett staket längs landgränsen mot Tyskland för att skydda sig mot ASF. Tyskland har haft problem med ASF under flera år ...

Den svenska vargstammen får inte stå i vägen för svensk livsmedelsproduktion

Naturvårdsverket har i dag redovisat regeringsuppdrag om att analysera hur Sverige kan ha en mindre vargstam, uttryckt som det så kallade referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Det vill säga, det minsta tillåtna antalet vargar enligt EU:s regler. – Dagens stora vargstam går inte ihop med livsmedelsstrategin ...

Danmark i kläm när EU och Kina bråkar

I måndags denna veckan drog Kina igång en undersökning för att mäta prisdumpning av importerat griskött. Kina har lönsamhetsproblem inom grisnäringen och minskar produktionen för att nå en balans i marknaden. Nu när Kina och EU har lite turer angående handel, exempelvis vill EU sätta ...

Växa och Skånesemin i nytt samarbete kring avel

Genom ett nytt samarbetsavtal mellan Växa och Skånesemin får alla svenska lantbrukare tillgång till den senaste genetiken från VikingGenetics. Växa och Skånesemin har nu träffat ett avtal kring det nordiska avelsarbetet som ger kunder i hela Sverige möjlighet att bedriva lönsam avel under nordiska förhållanden, ...

Argentina ökar exporten av nötkött till EU

Med hjälp av en ny certifiering som innebär nötköttsproduktion som inte medverkar till skövling av regnskog får Argentina öka exporten av nötkött till EU. Ett normalt år exporterar Argentina cirka 50 000 ton nötkött till EU, vilket utgör cirka 7 procent av landets totala export ...

Marknaden för jord- och skogsfastigheter återhämtar sig

Efter en tid av ekonomiska svängningar och ett högt ränteläge som lett till att köpare och säljare inte nått varandra ser vi att det ljusnar på fastighetsmarknaden för jord- och skogsfastigheter i Sverige. Det är fler fastigheter till salu och fler förmedlingar leder till avslut. ...

Den saknade konsekvensutredningen

Regeringens utredning om behovsprövad arbetskraftsinvandring innehåller en konsekvensanalys som helt utesluter de gröna näringarna. En seriös analys måste utgå från de kollektivavtalade löner som finns på svensk arbetsmarknad och vilka effekterna blir, även för de gröna näringarna. Därför presenterar Gröna arbetsgivare ”Den saknade konsekvensutredningen” som ...

Vildsvin står fortsatt för flest viltskador i lantbruksgrödor

De totala viltskadorna i lantbruksgrödorna var under 2023 mindre än 2020 års nivåer men större än 2014 års nivåer. Jämfört med viltskadeundersökningen 2020 var viltskadorna gällande spannmål 13 procent mindre på riksnivå under 2023. Av spannmålsskörden förstördes 142 800 ton under 2023 jämfört med 164 ...

Positiv försäljningsutveckling för dagligvaruhandeln i maj

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent under maj 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under månaden till 1,5 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Kalendereffekten för maj beräknas till 1,4 procent och den kalenderkorrigerade ...

Trenden fortsatt uppåt för det gröna näringslivet

Under andra kvartalet 2024 fortsätter återhämtningen i det gröna näringslivet och landar sammantaget i en svagt positiv syn på den framtida konjunkturen. Det visar konjunkturmätaren Grönt Näringslivsindex från Lantbrukarnas Riksförbund. – Får vi ett bra odlingsår, en stärkt samhällsekonomi och fler räntesänkningar från Riksbanken så ...

Scan Sverige sänker betalningen för nöt

Denna veckan sänker Scan Sverige betalningen för nöt med 50 öre per kg medan betalningen för slaktgrisar och smågrisar ligger oförändrad. KLS har oförändrade priser på samtliga djurslag vecka 25. Efterfrågan på nötkött är något mindre än utbudet ute i Europa just nu och även ...

Stor satsning för bättre arbetsmiljö i lantbruket

Jordbruksverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska arbetsskador och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Nyligen avslutades en upphandling av den aktör som ska driva strategin. Strategin bygger på intervjuer med lantbrukare och branschaktörer samt en samhällsekonomisk ...

EU köper vaccin mot fågelinfluensa

EU har säkrat 665 000 doser vaccin mot fågelinfluensa. Affären omfattar även en option om att få köpa ytterligare 40 miljoner doser. Vaccinet ska användas för att skydda medarbetare och veterinärer som kommer i kontakt med fåglar och är till för att minska risken för ...

Spannmålspriset föll trots prisdrivande rapport

Minskad skörd av vete totalt i världen och därmed mindre utgående lager skulle kunnat driva upp spannmålspriserna något, då lagren av majs och soja stod oförändrade i rapporten. Men så blev det inte. Veckan slutade med minus på det mesta. Vete gick ner med 2,9 ...

Klimatsmart mjölkproduktion

CFIT är en unik teknologi för minskad klimatpåverkan. Data om foderintag jämförs med mjölkproduktionen per ko för att avelsarbetet ska ge kor med hög fodereffektivitet. Cattle Feed Intake System (CFIT)-anläggningar, samlar data för att beräkna det som kallas Nordic Saved Feed Index. Datan som samlas ...

Lönsammare heltidslantbruk

Hushåll med heltidsjordbruk ökade sina inkomster med drygt 20 procent mellan åren 2021 och 2022.  De genomsnittliga inkomsterna för Sveriges 12 000 jordbrukarhushåll med heltidsjordbruk ökade med drygt 20 procent till 566 000 kronor mellan år 2021 och 2022. Det visar Sveriges officiella statistik om ...

Förhoppning om ökat slaktsvinspris

Den tyska noteringen för slaktgrisar har legat stilla på 2:20 euro per kg i 15 veckor i sträck nu, men inom kort kan det komma en prisuppgång. Det tror analytiker just nu och bakgrunden är att utbudet börjar bli mindre än efterfrågan. Att det inte ...