ANNONS

Certifiering av upptag och inbindning av koldioxid

Europaparlamentet har nu antagit sin position, där de bland annat vill att certifiering inte bara ska kunna ske för inbindning av koldioxid utan också för minskade utsläpp. Detta för att så kallat “koljordbruk”, som aktivt minskar utsläpp men inte eliminerar dem helt, ska kunna dra nytta av förordningen. Europaparlamentet står samtidigt fast vid att förslaget ska vara frivilligt för aktörer som kan dra nytta av det.

EU-kommissionen presenterade den 30 november 2022 sitt förslag till förordning om certifiering av upptag och inbindning av koldioxid. Förslaget ska bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s Gröna giv och Fit for 55 om att göra EU koldioxidneutralt till 2050. Syftet med förslaget är att standardisera metoder för aktörer som vill använda kolinlagring som ett sätt att marknadsföra extra åtaganden om minskade klimatutsläpp. Ett standardiserat ramverk ska förhindra att olika klimatinitiativ urvattnar åtaganden om att vara klimatvänliga genom att lagra in kol.

Nu har således parlamentet satt ner foten och Copa-Cogeca, paraplyorganisationen för lantbruksorganisationer och kooperativ, är positiva till Europaparlamentets position. Speciellt inkluderingen av kolinlagrande åtgärder för jordbruket, som öppnar möjligheten för fler lantbrukare att dra nytta av regelverket. Samtidigt uppmanar de inför den kommande processen till försiktighet, för att överlappet med annan lagstiftning inte ska bli för stor.

Eftersom Ministerrådet redan har antagit sitt förhandlingsmandat, är nästa steg i processen att påbörja trialoger. Exakt datum för första trialog har inte kommunicerats ännu.

En stor aktör inom området är danska Agreena. I förra veckan informerade vi i webb TV nyheterna om följande angående det företaget och att det går bra för dem just nu:

De köper klimatcertifikat från lantbrukare som har en växtodling som binder koldioxid och säljer dessa certifikat vidare till industrier som behöver kompensera sig.
För lantbrukare kan det innebära stora belopp per hektar och även svenska lantbrukare kan kontakta Agreena.
Just nu har Agreena drygt 2 miljoner hektar lantbruksjord, från 17 europeiska länder, anslutet till programmet.
Det motsvarar två tredjedelar av den svenska åkerarealen.

 

 

Relaterade artiklar