ANNONS

EPP är största partigrupp i EU-parlamentet

Den 6–9 juni hölls val till Europaparlamentet runt om i EU:s 27 medlemsstater, då 720 ledamöter valdes in för mandatperioden som löper 2024–2029. Totalt uppgick valdeltagandet till 51 procent av EU:s röstberättigade medborgare.

Den preliminära fördelningen mellan de olika partigrupperna visar att det konservativa EPP åter blev störst (189 mandat) och att den socialdemokratiska gruppen S&D blev näst störst (135 mandat). Därefter följer grupperna i storleksordning Renew Europe (79), ECR (73), ID (58), Greens (53) och The Left (36). Därtill tillkommer 45 ledamöter som inte tillhör någon partigrupp i dagsläget och 52 ledamöter som tillhör partier som ännu inte ansökt om medlemskap i någon existerande partigrupp. *Fördelningen av mandat kan dock fortsatt förändras, i takt med att rösterna i samtliga medlemsländer räknas och när förhandlingarna med de nya partiernas medlemskap i partigrupper fortgår.

Under kommande veckor kommer Europaparlamentarikerna förhandla om vilka utskott de ska sitta i och vilka eventuella poster de kan tänkas få inom sina politiska grupper. Av de europaparlamentariker som under förra mandatperioden satt i jordbruksutskottet, som då utgjordes av 90 ledamöter, har 40 procent blivit återvalda.

Den 1 juli blir Ungern ordförandeland i EU.

EU-kommissionen öppnar konsultation om statsstöd för lantbruk
I samband med att EU-kommissionen den 2 maj beslutade att förlänga delar av de temporära reglerna för statsstöd (TCTF) meddelade de även att de vill revidera reglerna för de så kallade “de minimis”, vilket handlar om statsstöd till lantbruk som inte kräver notifiering till EU-kommissionen. Nuvarande regler löper egentligen ut i december 2027.

Enligt nuvarande regler kan medlemsstater ge statsstöd om 20 000 euro per bidragstagare under loppet av tre år, vilket EU-kommissionen anser behöver anpassas till det nu rådande kostnadsläget för lantbrukssektorn. Därför har de startat en öppen konsultation, som organisationer, myndigheter och enskilda medborgare kan besvara fram till den 21 juli.

Relaterade artiklar