ANNONS

Lantbrukare ersätts inte rätt vid bygge av elnät

Sverige genomgår en omfattande utbyggnad av stamnätet med 700 mil nya kraftledningar planerade fram till 2040. Detta massiva infrastrukturprojekt innebär stora ingrepp och intrång på landets skogs- och jordbruksmark vilket väcker frågor om ersättning till lejonparten av landets markägare. Men sker förstärkningen av det svenska elnätet på bekostnad av lantbrukarna?

Den frågan ställer sig Caroline Göransson specialrådgivare på Ludvig & Co. Regeringen lägger fram en utredning i slutet av juni som bland annat tar ställning till förslag kring höjda ersättningar till markägare, ändrade beräkningsgrunder för intrång och möjlighet till betalt ombud.

Förutom en generellt höjd ersättning kommer utredningen förhoppningsvis också ta ställning till hur ersättning för markintrång där specialgrödor odlas ska hanteras. Idag sker beräkningen utifrån spannmålsodling. Det innebär att om man odlar jordgubbar, frukt, blomkål eller potatis och inte aktivt driver frågan själv, så ersätts detta utifrån spannmålsodlingens förutsättningar. Utredningen kommer även titta på höjd ersättning för intrång på skogsmark.

– Utifrån den massiva infrastrukturomvandlingen är frågan om ersättning till markägare och beräkningsgrunden högaktuell, liksom hur avtalen utformas för att skydda mot framtida skador och därmed ersättningsskyldighet, säger Caroline Göransson.

Hela regionnätet i Sverige ska förstärkas under de kommande 20 åren
Det innebär att det planeras flera hundra ledningsprojekt i Sverige för större luftledningar. Sveriges elbehov kommer vara 330 TWh år 2045. Detta innebär att det behövs investeringar för ca 950 miljarder kronor till 2045.

– Svenska Kraftnät och andra ledningsägare ska bygga mer än 10 gånger så mycket ledningar de närmaste 20 åren som de föregående och det är viktigt att som markägare ta hjälp i de här frågorna, framhåller Maria Nilsson, lantmätare och specialistrådgivare på Ludvig & Co i Malmö.

Hon berättar att en annan sak som LRF har föreslagit är utredningen att ta ställning till är just möjligheten att få ett betalt ombud. En väl förberedd förhandling med ledningsägaren och ett bra avtal kan göra stor skillnad i ersättning och i många år framöver i hur man kan använda sin mark.

Seminarium på Borgeby Fältdagar om markintrång och möjligheter till ersättning.
Ludvig & Co håller seminarium på temat: ”Sker förstärkningen av det svenska elnätet på bekostnad av lantbrukarna?” för att veta mer om planerad utbyggnad av ledningsnätet och hur man som jordägare kan agera för att skydda sina intressen.
Det är Maria Nilsson, lantmätare och specialistrådgivare och Teresa Nordling, skogsmästare och specialistrådgivare, som talar, båda med stor erfarenhet av intrångsärenden.

Relaterade artiklar