ANNONS

Lantmäteriet ändrar taxorna

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Det blir enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

– De justeringar vi gör innebär att det blir lite lättare för våra kunder att förstå och förutse sina kostnader. Samtidigt behöver vi täcka våra ökade omkostnader, säger Catharina Hökby, tillförordnad chef för verksamhetsområdet Fastighetsbildning.
Färre timtaxor
Lantmäteriet går från att ha flera olika timkostnader för olika yrkeskategorier/tjänster till att bara ha två, på 800 kronor respektive 1 600 kronor beroende på vilken kompetens som krävs för Lantmäteriets handläggning. Färre timtaxor kommer inte innebära en höjning av Lantmäteriets timkostnader.
För pågående ärenden som sträcker sig över första februari 2023 kommer timkostnaden justeras vid månadsskiftet januari/februari så att de nya taxorna gäller för det fortsatta arbetet.
Nya grund- och tilläggsbelopp
Nivån och strukturen/uppbyggnaden för grundbeloppet och tilläggsbeloppet för en lantmäteriförrättning som omfattar en eller flera fastigheter ändras. Grundbeloppet höjs från 3 600 kronor till 6 500 kronor. Tilläggsbeloppet om 12 000 kronor blir först aktuellt när förrättningen omfattar sex fastigheter eller fler.
Det nya grundbeloppet gäller ärenden inkomna efter första februari 2023. De nya tilläggsbeloppen gäller alla ärenden som inte slutfakturerats innan den första februari 2023.
Lantmäteriets arbete med förändringar och nybildningar av fastigheter och samfälligheter finansieras enligt riksdagens instruktioner med avgifter och inte med anslag. Nivån på avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för verksamheten.

Relaterade artiklar