ANNONS

Ökade priser på åkermark

Förra året steg priset på landets åkermark i snitt med 16 procent. Runt Mälardalen och stora delar av södra Sveriges kustland, där åkermarken används främst för mjölk- och växtodling, är prisuppgången högst med 19 procent.
– Uppgången är högre än vad vi förväntat oss. De två senaste årens närmast spikraka uppgång manar till eftertanke, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult. Prisuppgången speglar tydligt den nyoptimism som funnits det senaste året hos framförallt växtodlingsföretagare och mjölkföretagare vars lönsamhet stigit, dock från en historiskt låg nivå, 2009.
Det svenska lantbruket är starkt pressat av storleksrationaliseringar och effektiviseringar varför tillköp av mark i attraktiva lägen spär på priserna. Den låga räntan, höga världsmarknadspriser på spannmål samt inte minst att lantbruken har en relativt låg lånefinansiering har borgat för ekonomiska möjligheter till fortsatta markköp till stigande priser.
Prognos för 2011 – stabilisering av prisnivåerna
– Det är lantbruk med förmåga att expandera som köper ytterligare mark när tillfället kommer. Signalerna från bankerna är att markköpen är en god långsiktig affär. Det hjälper till att driva affärerna framåt. Ännu har man inte nått taket i relationen pris per hektar och belåningsgrad, säger Carl-Johan Jürss.
Efterfrågan på ren jordbruksmark är större än utbudet. Stigande räntenivåer, en allt starkare krona med lägre gårdsstöd som följd och ökade priser på insatsvaror, exempelvis handelsgödsel och drivmedel, kommer att dra åt svångremmen för många köpare.
Varje procents ökning av räntan kostar lantbruket 2 miljarder kronor i ökade räntor på lånat kapital. Mycket tyder på att EU-stöden kan bli 5-10 procent lägre i år jämfört med föregående år. Det är för tidigt att säga hur spannmålspriserna kommer utvecklas. Med goda skördar fylls lagren på igen och priset på spannmål sjunker, vilket direkt påverkar det ekonomiska utrymmet för svenska lantbrukare.
– Vi prognostiserar att prisstegringen blir mindre brant under kommande år, en stabilisering på 5-6 procents prisökning är önskvärd och trolig, säger Carl-Johan Jürss.
Åkermarkspriser för olika regioner
Åkermark delas in i fem olika kategorier som kallas regioner utifrån den avkastningen marken ger per hektar. Region 1 ger den bästa avkastningen och region 5 ger den lägsta avkastningen. Norra Sverige består genomgående av region 5, medan samtliga regioner finns representerade nedanför Dalälven.
Siffrorna bygger på de förmedlingsuppdrag som LRF Konsults mäklare haft under det senaste halvåret. Endast objekt som godkänts för statistik finns med (runt 5 % av uppdragen gallras bort).
För åkermarkspriserna används Jordbruksverkets indelning i fem regioner. Sedan 2009 samredovisas region 1 och 2 för att få ett tillförlitligare och mer rättvisande underlag då urvalet för region 1 är litet. Region 5 är uppdelad i två kategorier, en utanför Norrland och en som enbart omfattar Norrland. Indelningen bygger på avkastning per hektar, där region 1 ger högst avkastning. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden.

Prisutveckling per region helåret 2010
Region 1 och 2: 179 929 kr/Ha, + 16  %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala

Region 3: 101 902 kr/Ha, + 19  %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala.

Region 4: 55 463 kr/Ha, + 8 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna och Gävleborg.

Region 5 utom Norrland: 43 479 kr/Ha, + 11  %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Dalarna

Region 5, Norrland: 15 220 kr/Ha, + 6 %
Prisstatistiken omfattar åkermark i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Relaterade artiklar