ANNONS

Optimism i skogen

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god . Även skogsindustribolag en rapportera r om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogs barometern från LRF Konsult , Swedbank och Sparbankerna .

– Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA . D e l s ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper. Dessutom stärker den expansiva internethandeln efterfrågan på förpackningsmaterial och därmed svensk skogskonjunktur , säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk , Swedbank och Sparb ankerna.

Den ökade lönsamheten märks också i investeringsviljan. Drygt sex av tio skogsägare skulle investera mer i skog om de hade en miljon kronor. 65 procent anser att det skulle v ara en lönsam affär. S kogsägar e under 40 år är mest positiva till skog som investering. Priset på skogs – mark steg under första halvåret 2017 och närmare sju av tio skogsägare tror på ett positiv pris – utveckling för skogsfastigheter de närmaste åren.

Mjuka värden, som känslan av att äga skog eller rekreation och jakt , betyder mest i skogsägandet men s varen skiljer sig mellan olika grupper . K änslan av att äga skog har störst betydelse för äldre skogsägare medan de y ngre tycker att god långsiktig investering är viktigast. Även de som äger större fastigheter ser skogen som en god investering. Re kreation och jakt är viktigast för ägare av mindre skogfastigheter.

St or optimism om virkesmarknaden

Förra årets positiva syn på timmerprisutvecklingen stärktes ytterligare under 2017, över hälften , 52 % , av skogsägarna tror på stigande timmerpriser både för det kommande året och på tre års sikt. Även den positiva synen på massavedspriserna håller i sig och nästan fyra av tio tror att priserna stig er de närmsta tre åren. Avverkningsviljan ligger på samma nivå som förra året , 36 %.

– I årets undersökning kan vi konstarera att fler genomförde en avverkning än de som sa sig planera för det. De fles t a som avverkar gör det för att tiden ä r inne för avverkning men vi se r en trend i att priset spelar en större roll. En fjärdedel anser att priset var en av de avgörande faktorerna. Skogsägar e har generellt lägre krav på lönsamhet jämfört med andra företag men genom en långsiktig planering kan man öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

 
Relaterade artiklar