ANNONS

Programvaran klarar skitkontrollen

Lantbrukare kommer få grundliga kontroller vad gäller växtnäringen i lantbruket. Det är Jordbruksverket som tillsammans med kommunerna genomför dessa kontroller mellan den 1 november 2023 och den 31 augusti 2024. Mycket fakta ska redovisas och med ett växtodlingsprogram som Näsgård Mark är det lätt att få siffrorna rätt.

Mycket av det som frågorna berör, är sådant som finns i Näsgård Mark. Här är en lista på några av frågorna som dokumentationen i Näsgård hanterar och var i programmet man kan finna informationen.

Ligger gården i nitratkänsligt område
Karta över nitratkänsligt område finns som bakgrundskarta i Näsgård Karta Opti och Advicer.

Finns beräkning för stallgödselproduktion från djur och Dokumentation över lagerkapacitet organisk gödsel
Under Organiska gödselmedel, besättning kan du ange antal djur du har, vatteninblandning, eventuellt avdrag för tid på bete. Utifrån Jordbruksverkets normer beräknas mängd gödsel. Beskrivning finns HÄR

Spridningsareal för organisk gödsel
Visas i nyckeltal ”Spridningsareal gödsel” samt rapport 48500.

Dokumentation för bortförsel/mottagande av organisk gödsel
Dokumentation under Organisk gödsel Köp/Sälj. Visas i rapporter 49200 och 49250. Beskrivning finns HÄR

Beräkning av bortförsel/mottagande fosfor
Visas i nyckeltal ”Köp organisk gödsel” och ”Försäljning organisk gödsel” samt rapporter 49200 och 49250.

Beräkning så tillförd fosfor från organisk gödsel inte överstiger 22 kg/ha i snitt för en 5 års period
Visas i rapport 49310. Rapporten beräknar snittvärde efter kalenderår då det är myndighetskrav. Tänk på att även ekologiska gödselmedel typ Biofer och Ekoväxt skall ingå i underlaget för fosfor. Beskrivning för denna typ av gödsel finnsHÄR

Fosforbalansberäkning för enskilda fält
Visas i nyckeltal ”Bortförd P och K från fält”. Det går också enkelt att göra en växtnäringsbalans på hela gården, även på planerad gödsling, så man ser balansen innan spridning skett. Beskrivning finns HÄR

Fördelas gödseln över spridningsarealen
Rapport 49300 visar vilka fält det spridits organisk gödsel på de senaste 5 åren.

Växtodlingsplan för att beräkna grödans kvävebehov.
Kvävebehov utifrån förväntad skörd.
Uppdelning av spridningstidpunkter för kväve.
Används markkarteringsvärde för fosfor i gödselberäkning.
Dessa frågor beräknas utifrån Jordbruksverkets rekommendationer och gårdens lokala justeringar i Näsgårds Gödselbehov och Gödselplan. Beräknas utifrån enskildas fälts förväntad skörd och förutsättningar. Gödslingarna registreras efter planerad mängd och tidpunkt och tar hänsyn till markkarteringsvärde, vid P-AL klass IVB och V visas noll i behov för de flesta grödorna. Presenteras i rapport 40100. Beskrivning finns HÄR

Begränsningar för kväve på hösten till raps och höstsäd
Nej inte direkt, mer än att tilldelad mängd kväve visas i gödselplan, får dock manuellt ändra till 100% utnyttjande för organisk gödsel, eftersom reglerna säger att begränsningarna på 60 eller 30 kg lättillgängligt kväve skall räknas utan avdrag för förluster.

Finns nollrutor
Nollrutor kan registreras årsvis i Näsgård Observationer som punkt, men även med foto så du har sparad dokumentation på utvecklingen, eller i årets fältkarta i Näsgård Karta.

 

Så med Näsgård program har du dokumentationen på plats om du får en kontroll, så även om det är en ”skit” kontroll behöver det inte bli skit.

Men kom också ihåg att all form av växtnäring kostar pengar på något vis, så att utnyttja den optimalt gynnar inte bara miljön, utan också din ekonomi.

Relaterade artiklar