ANNONS

Seger i domstol för växtodlare

Om en djurproducent med tillståndspliktig verksamhet lämnar över växtodlingen till ett renodlat växtodlingsföretag så innebär det inte att växtodlingsföretaget måste följa villkoren för den tillståndspliktiga verksamheten. Det står nu klart i ett nyligen avgjort mål i mark- och miljööverdomstolen.

Det hela rör ett ärende i Katrineholms kommun. Där har ett företag som bedrivit tillståndspliktig verksamhet med djuruppfödning valt att lämna över delar av sin verksamhet till ett annat bolag.

Djuruppfödaren har haft ett tillstånd som varit förenat med ett antal villkor som rör gödselhanteringen på gården. Gödselhanteringen ska ske på visst sätt och erforderlig areal, lämplig för utspridning av gödseln ska fortlöpande hållas tillgänglig.

Men djurproducenten valde att låta ett annat bolag överta växtodlingen och det var här som tvisten uppstod.

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun ansåg att växtodlingsföretaget nu skulle uppfylla de krav som fanns i tillståndet för att få bedriva djuruppfödningen då de tog över delar av verksamheten, detta trots att växtodlingen inte alls är tillståndspliktig verksamhet.

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde deras beslut. Ärendet hamnade sedan i mark- och miljödomstolen som avslog nämndens begäran och nu har frågan till sist avgjorts i mark- och miljööverdomstolen.

Frågan i målet är om nämnden haft fog för att förelägga växtodlingsföretaget att följa de villkor om lagring och spridning av gödsel som gäller enligt tillståndet för djurproducentens verksamhet.

Rätten anser att det ankommer på tillståndshavaren avseende djurhållningsverksamheten att tillse att villkoren för tillståndet följs, oavsett om gödselhanteringen sker i tillståndshavarens egen regi eller inte. Att växtodlingsföretaget numera bedriver växtodling och hanterar gödsel på i tillståndet utpekade fastigheter innebär inte att bolaget ska ses som verksamhetsutövare av den tillståndsgivna verksamheten. Djurproducenten har alltjämt faktisk och rättslig möjlighet att se till att villkoren om gödsellagring och spridning uppfylls.

Växtodlingsföretaget har, såvitt framkommit, inte övertagit någon rättighet som följer av tillståndet att bedriva djurhållningsverksamhet. Eftersom det inte finns något underlag som visar att växtodlingsföretaget bedriver någon del av den tillståndsgivna djurhållningsverksamheten har nämnden inte haft fog för sitt föreläggande.

Därför avslår mark- och miljööverdomstolen bygg- och miljönämndens överklagande.

Relaterade artiklar