ANNONS

Svenska Köttföretagen välkomnar regeringens initiativ till sänkt slaktavgift på 60 miljoner för säkrad djuromsorg till följd av torkan

För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan, har regeringen och landsbygdsministern positivt föreslagit att delvis kompensera svenska mjölk-, nöt- och lammproducenter med 400 miljoner sek 2018 och ytterligare 760 miljoner sek 2019. Utöver detta föreslår man reducera slaktavgifterna med 60 miljoner sek. Initiativ som branschorganisationen Svenska Köttföretagen är positiva till.

Det är den varmaste och torraste sommaren på 260 år och situationen för en del djurproducenter är tillgången på foder långsiktigt kritisk. Svenska slakterier gör vad de kan för att prioritera slakten och drabbade gårdar utifrån den situation som råder.

– Situationen just nu är allvarlig, men generellt känner vi att den är under kontroll. Det finns en stor vilja att stötta varandra i hela värdekedjan denna kritiska sitution, vilket är avgörande för framtiden. Att delvis kompensera för ökade kostnader hos bonden och i slakten till följd av torkan gör att det kan finnas kvar svenska djur på längre sikt och att vi bibehåller konkurrenskraften hos det svenska köttet. Vi är därför positiva till regeringens initiativ, säger Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen.

Lojaliteten för det svenska köttet bland svenska konsumenter är stor, hela sju av tio prioriterar svenskt när de har möjlighet. Främsta argument för att välja svenskt kött är bra djuromsorg, trygghet och att man vill stödja det svenska jordbruket. Idag är ungefär hälften av det kött som äts svenskt. Störst potential att öka andelen svenskt kött finns i offentliga kök och på restaurang där Svenska Köttföretagen nu hoppas att fler är beredda att ta sitt ansvar i rådande situation.

– Parallellt med planerad kompensation för ökade kostnader för foder och produktionen, pågår en intensiv dialog via de svenska slakterierna för att öka förståelsen för situationen i Sverige och ökad avsättning på det svenskt köttet i våra livsmedelsbutiker, på restaurangerna men även i offentliga mat såsom skolmatsalar och sjukhuskök, berättar Hans Agné.

För bästa planering i torkan samt för att hitta bra lösningar rörande alternativa foderlösningar eller vidare förmedling av djur uppmanar slakterierna sina djurproducenter till regelbunden dialog med sin inköpare. Slakterierna har även en nära kontakt med LRF omsorgsgrupper och olika produktionsrådgivare för att fånga upp eventuella gårdar med risk för djuromsorgsärenden.

– Det finns hos de svenska slakterierna en utarbetad krisberedskap. Det förebyggande arbete med bra slaktplanering och selektering i kombination med nya foderlösningar och omplacering av djur, som pågått senaste månaderna, har gjort att det än så länge enbart ett fåtal fall som behövts hanterats akut fram till nu, säger Hans Agné.

Relaterade artiklar