ANNONS

Tre föreningar i samarbete för minskat klimatavtryck

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ i ny offensiv satsning för att reducera klimatavtryck i livsmedelskedjan och öka lönsamheten för medlemmarna.

Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus, som står för 20 procent av svensk spannmålshandel, saminvesterar i en digital plattform som beräknar och minskar klimatpåverkan i egen värdekedja, ända ner på fältnivå. Plattformen är utvecklad av techbolaget Improvin’. Samarbetet har potential att minska utsläpp med 650 000 ton CO2e, samt ge en ökad intäkt för odlare på uppemot 80 miljoner kronor.
Nyligen släpptes uppdaterade krav på hållbarhetsrapportering som tillsammans med befintlig standard*, gör det tydligt att klimatreduktioner nu måste ske inom företagens egna värdekedjor. Det innebär i praktiken att exempelvis trädplantering som klimatkompensation inte kan tillgodoses då det inte gör någon påverkan i företagets egen produktion.
Hela 70 procent av klimatpåverkan inom livsmedelsproduktionen** sker i det första ledet, hos lantbrukaren. Hittills har det dock varit svårt att spåra vad som görs och därmed finns det ingen möjlighet att stötta odlare finansiellt när något görs på rätt sätt. Det är något som Improvin’s plattform möjliggör med hjälp av AI, avancerade satellitteknologi och algoritmer som beräknar klimatpåverkan.
Istället för att utgå från schablontal kan nu lantbrukskooperativens kunder, primärt konsumentvarumärken, få full kännedom om sina utsläpp och premiera gröna val på gårdsnivå vilket leder till minskat klimatavtryck och ökad lönsamhet för lantbrukskooperativens medlemmar, lantbrukarna.
– Det här kommer att skapa nya intäkter för våra odlare. Systemet gör det möjligt att få betalt för miljöförbättrande åtgärder på gårdarna på ett helt nytt sätt, Karl Delin, vd på Varaslättens Lagerhus.

Efterfrågan på mat beräknas ha ökat med 60 procent år 2050***, men redan nu är behovet av hållbar mat större än vad livsmedelsbranchen kan möta. KLF, Vallberga och Varaslätten är dedikerade att möjliggöra reduktioner tillsammans med sina kunder inom matkedjan, där många företag har som målsättning att reducera sina växthusgasutsläpp med upp till 30 procent innan slutet av 2030. För att nå målen behöver de samarbeta för att identifiera de mest effektiva områdena för utsläppsreduktioner, samt ändra sina processer för att optimera sina resultat. Ett viktigt uppdrag där lantbrukarna har stora möjligheter att påverka utfallet, och nu motiveras genom ekonomiska incitament och förenklad rapportering tack vare plattformens enkla användargränssnitt.

– Improvin’s plattform kommer att revolutionera möjligheten att samla in och sammanställa klimatavtrycket från våra odlare på gårdsnivå. Äntligen får vi tillgång till ett system som både kommer förenkla och skapa mervärde i hela kedjan från primärproducent till slutkonsument,  säger Jörgen Karlsson, vd på Vallberga Lantmän.

– Med hjälp av informationen i plattformen kan vi hjälpa industrin att ställa om sin förbrukning till mer hållbara odlingssystem, samtidigt som vi möjliggör för våra odlare att på ett enkelt och lönsamt sätta vara med och driva förbättringar för kommande generationer av lantbrukare, säger Erik Wildt-Persson, vd på KLF.

Avtalet är en mångårig satsning och plattformen kommer kontinuerligt att utvecklas allteftersom krav från odlare, kunder och samhället förändras.

Karl Delin, Erik Wildt-Persson & Jörgen Karlsson.

Relaterade artiklar