ANNONS

Trenden fortsatt uppåt för det gröna näringslivet

Under andra kvartalet 2024 fortsätter återhämtningen i det gröna näringslivet och landar sammantaget i en svagt positiv syn på den framtida konjunkturen. Det visar konjunkturmätaren Grönt Näringslivsindex från Lantbrukarnas Riksförbund.

– Får vi ett bra odlingsår, en stärkt samhällsekonomi och fler räntesänkningar från Riksbanken så kan vi förhoppningsvis se ett ännu bättre resultat under tredje kvartalet, säger Anna Karin Hatt, vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

I årets andra mätning av Grönt Näringslivsindex fortsätter den återhämtning som startade under första kvartalet och totalindex landar på 103. Det är första gången sedan slutet av 2021, när kostnaderna i lantbruket började stiga, som totalindex landar på en positiv nivå.

– I Sverige är vi bra på att välja svenskt och det är fortsatt viktigt för återhämtningen i det gröna näringslivet. När du köper svenskproducerat får du livsmedel av hög kvalitet samtidigt som du gynnar ett lantbruk som odlar med ansvar för klimatet och miljön, värnar om god djuromsorg och skapar mängder av viktiga arbetstillfällen på landsbygden, säger Anna Karin Hatt.

Bättre lönsamhet runt hörnet
Lönsamheten bedöms som förhållandevis god bland företagen i det gröna näringslivet. Priset på viktiga insatsvaror som diesel och el har sjunkit under början av året, vilket påverkar index i positiv riktning. Synen på kostnaderna för insatsvaror tycks ha stabiliserat sig överlag och företagen har vant sig vid en högre kostnadsnivå. Förhoppningar om kommande räntesänkningar påverkar också index i positiv riktning.

– Om Riksbanken kan fortsätta på den inslagna vägen med ytterligare sänkt ränta i höst kommer det komma mycket lägligt för företagen i det gröna näringslivet. Många investeringar som är nödvändiga både för att upprätthålla produktionen, öka den och investera i den gröna omställningen är idag satta på paus. Med sänkta kapital- och finansieringskostnader skulle fler lantbrukare kunna börja investera igen.

Växtodling och animalieproduktion på uppgång
Tre av fem delindex ligger på en positiv nivå under andra kvartalet och två branscher – Skog samt Förädling och tjänster – är tydligt positiva. Skogen fortsätter ligga stabilt högt, medan index för Förädling och tjänster backar något under andra kvartalet. Växtodlingsindex fortsätter öka men har fortfarande en bra bit kvar till en positiv syn, och Trädgårdsindex är i princip oförändrat.

– Växtodlingen var den bransch som drabbades hårdast förra året, med stark torka på försommaren och omfattande nederbörd under sommaren och hösten. Att vi i år får en bra odlingssäsong är viktigt för att de företagen ska kunna återhämta sig och täppa till de ekonomiska hål som skapades förra året.

Animalieindex landar för första gången på fyra år på en försiktigt positiv syn på konjunkturen.
– Animalieproduktionen, särskilt mjölkproduktionen, är motorn i det svenska lantbruket. Om animalieproducenterna kan börja investera igen kommer det ge en skjuts till återhämtningen i de gröna näringarna som helhet, avslutar Anna Karin Hatt.

 

Resultat för de olika delbranscherna i Grönt Näringslivsindex andra kvartalet 2024, (jämfört med första kvartalet i parentes):

Växtodlingsindex 89,7 (84,4): Index stärks ytterligare under andra kvartalet. Odlarna förväntar sig en stabilare prisbild på insatsvaror och har en mer positiv syn på lönsamheten.  Odlarna blickar framåt efter en, på många håll, katastrofal odlingssäsong 2023. Sjunkande priser på insatsvaror och förhoppning om ett bättre skördeår drar upp index. .

Animalieindex 100,7 (94,5): Lönsamheten framåt bedöms som god. Priset på insatsvaror har gått ned och prisutvecklingen ser mycket bättre ut än för ett år sedan. Grisföretagen ser positivt på konjunkturen, trots utbrottet av afrikansk svinpest under hösten 2023 och allt det förde med sig.

Trädgårdsindex 97,6 (98,2): Synen på konjunkturen är i princip oförändrad. Den kyliga och blöta starten på våren utgör ett visst orosmoment. Det var trögt att komma i gång med försäljningen av vårblommor. Det har även påverkat möjligheten att komma ut för att så och plantera på fälten.  Hos de svenska fruktodlarna märks en ökad optimism, dock från låga nivåer.

Förädling och tjänster 106,4 (108,0) Index sjunker något sedan föregående kvartal men det är samtidigt den näst högsta nivån sedan mätningarna började 2020. Index har fallit något för entreprenadföretagen och företagen inom småskalig livsmedelsförädling medan hästföretagens konjunkturbedömning är oförändrat negativ.

Skogsbruksindex 115,0 (114,0): Fortsätter ligga stabilt högt för både större och mindre skogsägare. Virkespriserna fortsätter stiga och skogsägarna ser positivt på utvecklingen den kommande tiden. Priserna på timmer har ökat med 52 procent och massaved med 80 procent de senaste tre åren. På sikt riskerar politisk otydlighet i artskyddsförordningen påverka index och skogsägarnas investeringsvilja i den svenska skogen.

Relaterade artiklar