ANNONS

Trots orosmoln ser skogsägarna ljust på skogen som inkomstkälla

Trots att fastighetspriserna ökat i stora delar av landet tror sju av tio skogsägare att de kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.
Drygt hälften av skogsägarna uppger att känslan av att äga skog samt rekreation och jakt är det som betyder mest för dem i deras ägande. Sex av tio svarar att de, förutom produktion av vedråvara, kommer använda skog till rekreation och jakt i framtiden. Det finns även mycket som bekymrar skogsägarna när de blickar framåt. Störst oroskälla är äganderätten, vilket 38 procent uppgav. Samtidigt har andelen som tror att klimatet kommer påverka det framtida skogsägandet ökat stort, från 15 till 24 procent.

–Som skogsägare är väder och skadeangrepp alltid en källa till oro men nu ser vi att klimatet specifikt, precis som äganderätten, bekymrar allt fler. Detta bör tas på stort allvar och vi ska ha respekt för att klimat och politik både utmanar och kan ge nya möjligheter för skogsägarna. Exempelvis kan satsningar på innovation och utveckling av nya användningsområden för skogsråvaror bidra till att skogsekonomin växer. Samtidigt behöver vi ett uthålligt skogsuttag som tar hänsyn till både skogsägarnas lönsamhet och biologisk mångfald, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.

Trots avmattning i konjunkturen tror skogsägarna på stigande fastighetspriser

Priset på skogsmark fortsätter uppåt och en majoritet av skogsägarna tror att både fastighetspriserna och virkespriserna kommer öka de närmaste åren. Skogsägarna ser även positivt på lönsamheten, de ser skogen som en lönsam investering och drygt hälften uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god och tror att detta kommer att hålla i sig de närmaste åren. Samtidigt finns det indikationer på att skogskonjunkturen mattas av vilket kan resultera i en svagare utveckling under 2022 för såväl skogsägarna som skogsindustrin.

–Prisökningen på fastigheter gör det tufft att komma in på skogsmarknaden. I årets undersökning ser vi att nya skogsägare köper mindre arealer och att de under 40 år är högst belånade. Eftersom medelåldern för skogsägarna är hög väntas många ägarskiften framöver. Enligt våra kalkyler kommer runt 2,1 miljoner hektar skogsmark till ett värde av cirka 158 miljarder kronor byta ägare de närmaste fem åren. Om dagens höga priser består kan det bli en utmaning att finansiera dessa ägarskiften och då gäller det att ha koll genom en förvärvskalkyl, säger Vibeke Alstad, senior rådgivare skog och fastighetsmäklare, Ludvig & Co.

Få skogsägare har satt sig in i vad EU:s taxonomi innebär för dem

Taxonomin är planerad att börja användas från och med 2022, trots det har hela åtta av tio skogsägare inte satt sig in i den överhuvudtaget och endast tre procent har satt sig in i den ordentligt. De skogsägare som läst på tror att taxonomin kommer påverka lönsamheten i det privata skogsbruket i stor utsträckning.

–Vi instämmer i skogsägarnas bedömning och ser att taxonomin, den svenska skogsutredningen och andra regelverk påverkar hela skogsnäringen. För att kunna planera och bedriva ett långsiktigt lönsamt och hållbart skogsbruk är det viktigt att förutsättningarna är tydliga men även att man själv bygger på sin kunskap och håller sig uppdaterad om regelverken. Använd dina nätverk, följ intresseföreningarnas arbete och ha en tät dialog med din rådgivare, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Insikter från Skogsbarometern 2021

En stark skogskonjunktur, speciellt för sågade trävaror, har bidragit till rekordexport för skogsindustrin under 2021. Men konjunkturen förväntas svalna mot slutet av 2021, vilket förutspås innebära ett svagare 2022 både för industrin och skogsägarna.
Drygt hälften av de tillfrågade svarar att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god och tror att detta kommer att hålla i sig de närmaste åren.
Skogsägarnas syn på virkespriserna är mer positiv än i fjol, 55 procent tror att timmerpriset stiger och 39 procent att priset på massaved går upp de närmaste åren.
Sju av tio skogsägare tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande åren vilket är samma andel som i fjol.
Granbarkborren fortsätter att påverka skogsägarna även om skadorna totalt sett är färre i år än i fjol. Dock har angreppen förflyttats mer norrut.
Åtta av tio tillfrågade skogsägare har ännu inte satt sig in i innebörden av EU:s taxonomi.

Relaterade artiklar