ANNONS

Tufft ekonomiskt för fältrobottillverkare

Ska vi köra traktor på fälten eller låta autonoma maskiner göra jobben ? Det är oklart i dag men det finns en hel del tillverkare som tror att förarlösa system är framtiden. Dock har de svårt att få ekonomin att gå ihop i dag.

Svenska Ekobot går nu ut och äskar 21 miljoner kronor i en emission för att klara verksamheten.
Nyemissionen i Ecobot vänder sig först och främst till nuvarande aktieägare och ska vid full teckning tillföra bolaget 21,4 miljoner kronor.

Under 2022 har Ekobot tagit stora steg mot att bidra till ett hållbart, miljövänligt, långsiktigt och kostnadseffektivt jordbruk genom en framgångsrik utveckling av den autonoma jordbruksroboten Ekobot WEAI. Ekobot har ägnat det gångna året åt att påbörja och etablera kommersialiseringen genom flera produktdemonstrationer ute på jordbruksfält i Sverige och i Nederländerna som resulterat i ett kommersiellt genombrott och Bolagets första ordrar någonsin. Fokuset under 2022 har även varit att utveckla och verifiera Bolagets SaaS-erbjudande, Ekobot PLUS. Tjänsten samlar in fältdata via robotsystemet i realtid som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI) och hjälper jordbrukaren fatta beslut om insatser såsom gödning, bevattning och skörd. Under 2022 har kravspecifikationer tillsammans med slutkund utvärderats och under 2023 avses Ekobot PLUS lanseras till den första pilotanvändaren.

Men det går inte så bra för bolaget. I fjol var förlusten över 7 miljoner kronor.

 

Bolaget har under hösten 2022 erhållit en ny strategisk ägare i form av det nederländska investeringsbolaget Navus som investerade i Ekobot genom en riktad nyemission. Navus är en del av ett familjeföretag som är nära sammankopplat med det nederländska jordbruksbolaget Lely som har en lång och gedigen erfarenhet av innovationer inom jordbrukssektorn. I Företrädesemissionen har Navus ingått ett åtagande, utöver teckningsförbindelse av sin pro-rata andel, om en toppgaranti motsvarande cirka 3,0 miljoner svenska kronor, vilket medför ett totalt deltagande i Företrädesemissionen om cirka 5,4 miljoner svenska kronor.

För att fortsätta bolagets utstakade plan för kommersialiseringen av Ekobot WEAI och påbörja lanseringen av Ekobot PLUS under 2023 samt uppfylla de strategiska mål för 2023, som styrelsen i samband med denna kapitalisering fastställt och offentliggörs via separat pressmeddelande, är bolaget i behov av kapital. Därav genomför Ekobot en företrädesemission som vid full teckningsgrad tillför Bolaget cirka 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till maximalt cirka 2,9 miljoner kronor. Nettolikviden om cirka 18,5 miljoner kronor avses användas till följande ändamål i prioritetsordning med uppskattad omfattning:

6,5 MSEK för återbetalning av brygglån från befintliga aktieägare som Bolaget upptog i januari 2023 för att säkra momentum och rörelsekapital fram till april 2023 (återbetalas delvis genom kvittning).
3,0 MSEK för återbetalning av konvertibellån utställt av Formue Nord Fokus A/S.
5,9 MSEK för fortsatt forskning och utveckling av Bolagets produkter och tjänster, inkluderande inköp av hårdvara för den första prototypen av nästa generations jordbruksrobot samt uppgradering av befintliga robotar för utökad hektarkapacitet.
3,1 MSEK för satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration.

Samtidigt utfäster den svenska fältrobottillverkaren att de ska signera kontrakt med kunder för leverans av 25 robotar år 2024.
Signera ett avtal om pilotkund avseende Ekobot PLUS.

Från befintliga aktieägare som Bolaget upptog i januari 2023 för att säkra momentum och rörelsekapital fram till april 2023 (återbetalas delvis genom kvittning).
3,0 MSEK för återbetalning av konvertibellån utställt av Formue Nord Fokus A/S.
5,9 MSEK för fortsatt forskning och utveckling av Bolagets produkter och tjänster, inkluderande inköp av hårdvara för den första prototypen av nästa generations jordbruksrobot samt uppgradering av befintliga robotar för utökad hektarkapacitet.
3,1 MSEK för satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration.

Utöver detta är Ekobots ambition att:

Signerade kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans 2024.
Signerat avtal med pilotkund avseende Ekobot PLUS.
Signerat avtal med distributör i Danmark.
Signerat avtal med leverantörer för produktion.
Säsongen 2023 genomförd och utvärderad där existerande robotar har genomgått en prestandaförbättring.
Prototyptillverkning avslutad samt produktion av nästa robotgeneration påbörjad inför leverans 2024.
Produktionsoptimering med fokus på kostnadsreduktion av verktygssystem och robotsystem inledd.
Utveckling av verktygssystem för ny gröda påbörjad.

Listan kan göras lång och det här skriver Ekobot i sitt pressmeddelande:

Sammanfattning av 2022

Under 2022 har Bolaget signerat kontrakt avseende fem robotenheter med strategiska kunder i Sverige och Nederländerna. Bolaget har ägnat tid och resurser åt att genomföra demonstrationsdagar i både Sverige och Nederländerna där Ekobots lösning visats upp och sedermera resulterat i signerade kontrakt och ett ökat intresse av Ekobot som bolag och dess robotsystem och framtida SaaS-erbjudande, Ekobot PLUS.

Enligt tredjepartskontrollerade fälttester genomförda under 2022 har Ekobots lösning påvisats kunna öka avkastningen från odling med 5–20 procent, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Officiella tester av Ekobots robotsystem påvisar även cirka 6 procent skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Fokuset under 2022 har även varit att utveckla och verifiera Ekobot PLUS, en molnbaserad tjänst (SaaS) som samlar in fältdata via robotsystemet i realtid och sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI). Analysen fungerar sedan som beslutsstöd för jordbrukaren avseende insatser i jordbruket, såsom gödsling, bevattning och skörd.

Marknadsföringsaktiviteter för att stärka Ekobot som varumärke och öka kännedomen för Bolagets produkter och tjänster har genomförts i Sverige, Nederländerna och Danmark. Utöver strategiska kunder i Sverige och Nederländerna har Bolaget även signerat en avsiktsförklaring med en dansk distributör.

Kommersiell uppskalning under 2023

Med Bolagets påvisade framsteg under 2022 har styrelsen beslutat att genomföra satsningar mot en kommersiell uppskalning av jordbruksroboten Ekobot WEAI. Under 2023 är målet att signera kontrakt med kunder för 25 robotenheter för leverans under 2024.

Avseende Ekobot PLUS har kravspecifikationer tillsammans med slutkund utvärderats under 2022 och under 2023 är målet att tjänsten ska lanseras till den första pilotanvändaren.

Ekobot avser signera avtal med en distributör av Bolagets produkter och tjänster i Danmark, som redan ingått en avsiktsförklaring med Bolaget. Avseende produktion av kommande robotenheter har Bolaget för närvarande avtal med ett antal lokala leverantörer och diskussioner förs med ett flertal leverantörer i Europa för att kunna skala upp produktionen, något Bolaget har som mål att signera avtal för under 2023.

Gällande utvecklingen av robotsystemet kommer fokus, och tillhörande mål, centreras till att uppgradera nuvarande fem robotenheter till att klara av en större hektararealer samt andra mindre förbättringar som analyserats efter odlingssäsongen 2023. Prototypen av nästa generation av robotenheten, som är mer anpassad för storskalig produktion, avses tillverkas och påbörjas produceras för leverans inför odlingssäsongen 2024. Resurser kommer även läggas på inledande kostnadsoptimering av produktionen av det mekaniska verktygssystemet och robotsystemet samt utveckling av ett verktygssystem för en ny gröda utöver lök för humankonsumtion som det nuvarande verktygssystemet är anpassat för.

Relaterade artiklar