ANNONS

Världens livsmedelspriser har fallit elva månader i rad

FAO:s livsmedelsprisindex var i genomsnitt 129,8 punkter i februari 2023, marginellt ned, 0,6 procent, från januari i år, vilket fortsätter den nedåtgående trenden för elfte månaden i rad.

Med den senaste nedgången har indexet fallit 29,9 punkter, 18,7 procent, från toppen det nådde i mars 2022. Den marginella nedgången för FAO:s livsmedelsprisindex, FFPI, i februari återspeglade betydande fall i prisindexen för vegetabiliska oljor och mejeriprodukter, tillsammans med en del lägre spannmål och köttindex, som tillsammans uppväger en brant uppgång i sockerprisindex.

FAO:s spannmålsprisindex låg i genomsnitt på 147,3 punkter i februari, en nedgång bråkdels 0,1 procent från januari och 2,0 punkter, 1,4 procent, över nivån för ett år sedan. Efter att ha fallit tre månader i rad steg de internationella vetepriserna marginellt, 0,3 procent, i februari. Den något fastare tonen speglade mestadels pågående oro över torra förhållanden i viktiga produktionsområden för höstvete i USA, och en stark efterfrågan på leveranser från Australien, medan stark konkurrens bland exportörer bidrog till att begränsa prisuppgångarna. Världspriserna på majs förändrades lite, bara en ökning med 0,1 procent från månad till månad. Stödet härrörde från försämrade förhållanden i Argentina och förseningar för sådd av den andra majsskörden tillsammans med en stark exporttakt i Brasilien, medan låg efterfrågan på varor från USA tyngde majsexportpriserna. Däremot, bland andra spannmålsslag, sjönk världsmarknadspriserna på sorghum, minus 0,2 procent, medan kornpriserna sjönk något, 0,9 procent, i februari, främst beroende på större säsongsbetonad tillgänglighet på södra halvklotet. Å andra sidan sjönk de internationella rispriserna med 1,0 procent i februari, då handelsaktiviteterna i de flesta stora asiatiska exportörer avtog, medan deras nationella valutor försvagades mot den amerikanska dollarn. Detta var särskilt fallet i Thailand, där baht försvagades från de tio månaders toppar som den nådde i januari, vilket bidrog till att de flesta av de prisökningar som registrerades i januari hävdes.

 

FAO:s prisindex för vegetabilisk olja var i genomsnitt 135,9 punkter i februari, en minskning med 4,5 punkter, minus 3,2 procent, från januari och är den lägsta nivån sedan början av år 2021. Den fortsatta svagheten i indexet drevs av lägre världspriser på palmolja, soja, solros- och rapsoljor. De internationella palmoljepriserna sjönk för tredje månaden i rad i februari, främst vägt av en fortsatt trög global importefterfrågan, trots säsongsmässigt mindre produktion från stora växande regioner i Sydostasien. Samtidigt fortsatte världspriserna på soja också att sjunka, underbyggt av minskade inköp från viktiga importländer och utsikter till stigande produktion från Sydamerika. När det gäller solros- och rapsoljor förblev världsnoteringarna på en nedåtgående bana, negativt påverkade av deras globala exportmöjligheter.

FAO:s mejeriprisindex var i genomsnitt 131,3 punkter i februari, en minskning med 3,6 punkter, minus 2,7 procent, från januari och låg 10,2 punkter, minus 7,2 procent, under motsvarande månad förra året. I februari drevs nedgången i index av lägre priser på alla mejeriprodukter, med de kraftigaste fallen för smör och skummjölkspulver. Den fortsatta svagheten i den globala importefterfrågan, särskilt för leveranser på kort sikt, stödde prisnedgångarna, trots en märkbar ökning av inköpen de senaste veckorna från Nordasien. Dessutom har ökade exporterbara leveranser, inklusive lager av smör, ost och skummjölkspulver, i Västeuropa, där säsongsbetonade mjölkleveranser under de senaste månaderna har legat över motsvarande månadsmedelvärden, också tyngt de globala exportpriserna.

FAO:s köttprisindex var i genomsnitt 112,0 poäng i februari, en bråkdel lägre, 0,1 poäng och 0,1 procent från januari och låg 1,9 poäng, 1,7 procent, under sitt värde för ett år sedan. I februari föll priserna på internationella fjäderfäkött för åttonde månaden i rad, vilket återspeglar ett rikligt globalt utbud jämfört med en svagare importefterfrågan, trots utbrott av fågelinfluensa i flera ledande producentländer. Däremot ökade priserna på internationellt griskött, vilket underbyggdes av marknadens oro över den låga tillgången på slaktfärdiga grisar mitt i den ökande efterfrågan i Europa. Samtidigt var priserna på nötkött stabila, efter kontinuerliga nedgångar sedan juni 2022, eftersom förbättrade importköp, särskilt från norra Asien, ledde till att den globala efterfrågan balanserades relativt väl med nuvarande utbud. Internationella fårköttspriser förblev också i stort sett oförändrade, eftersom den globala efterfrågan var tillräcklig för att absorbera förhöjda tillgångar från Australien.

 

FAO:s sockerprisindex var i genomsnitt 124,9 punkter i februari, en ökning med 8,1 punkter, plus 6,9 procent, från januari, och nådde den högsta nivån sedan februari 2017. Uppgången i februari var mest relaterad till nedrevideringen av prognosen för sockerproduktionen 2022/23 i Indien, vilket dämpade exportutsikterna för innevarande säsong. Oron över lägre exporttillgänglighet från Indien, mitt i en stark global importefterfrågan, gav ytterligare stöd till världsmarknadspriserna på socker. De goda skördeframstegen i Thailand och riklig nederbörd i de viktigaste odlingsområdena i Brasilien förhindrade dock en större månatlig prisökning. Nedgången i internationella råoljeprisnoteringar och etanolpriser i Brasilien bidrog också till att begränsa trycket uppåt på världsmarknadspriserna för socker.

anm:
Till skillnad från andra varugrupper är de flesta priser som används vid beräkningen av FAO:s köttprisindex inte tillgängliga när FAO:s livsmedelsprisindex beräknas och publiceras. Därför härleds värdet på köttprisindexet för de senaste månaderna från en blandning av prognostiserade och observerade priser. Detta kan ibland kräva betydande revideringar av det slutliga värdet av FAO:s köttprisindex, vilket i sin tur kan påverka värdet på FAO:s livsmedelsprisindex.

Relaterade artiklar