ANNONS

Vildsvin står fortsatt för flest viltskador i lantbruksgrödor

De totala viltskadorna i lantbruksgrödorna var under 2023 mindre än 2020 års nivåer men större än 2014 års nivåer. Jämfört med viltskadeundersökningen 2020 var viltskadorna gällande spannmål 13 procent mindre på riksnivå under 2023.

Av spannmålsskörden förstördes 142 800 ton under 2023 jämfört med 164 600 ton 2020. Jämfört med viltskadeundersökningen 2014 är viltskadorna gällande spannmål 62 procent större på riksnivå.

Skador från vildsvin minskar men är fortfarande störst
Vildsvin stod för omkring hälften av det totala skördebortfallet i spannmålsgrödorna under viltskadeundersökningarna 2014 och 2020. Under 2023 minskade skadorna av vildsvin i spannmål men stod fortfarande för den största andelen med en tredjedel av de totala skadorna. Totalt för hela riket förstördes 47 800 ton spannmål av vildsvin under 2023. Det är en minskning med 44 procent jämfört med 2020 och en ökning med 12 procent jämfört med 2014. I potatis och slåttervall stod vildsvin, likt de två tidigare undersökningarna, för över 60 procent av det de totala skadorna.

Skador från dovhjort och gäss ökar
Skador från dovhjort ökade med en tredjedel till 37 900 ton spannmål förstört under 2023. Gäss förstörde 25 300 ton spannmål under 2023, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med 2020. För grödorna raps och rybs så stod gäss och dovhjort för de största skördebortfallen med 25 procent vardera.

Stor variation av viltskador i landet
För landet som helhet var skördebortfallet på grund av viltskador mellan 0,1 och 6,2 procent av den totala skörden per gröda. Likt tidigare år var variationerna stora både geografiskt och mellan grödor. Av de lantbrukare som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter hade 37 procent viltskador i en eller flera grödor, vilket är en minskning med 17 procentenheter jämfört med 2020. Många lantbrukare hade inga viltskador alls medan över 1 procent av odlarna rapporterar att mer än halva spannmålsskörden blivit förstörd av vilt.

Störst andel viltskador i Södermanlands län
Ett län med särskilt stora viltskador var, likt 2020, Södermanlands län. Där var skördebortfallet 11 procent för spannmålsgrödorna och 18 procent för ärter, vilket är högst andel i riket. Viltskadorna i raps- och rybsgrödorna var även de höga med 10 procent, näst högst andel i riket efter Blekinge län med 13 procent skördebortfall.

Vildsvin påverkar fortfarande valet av grödor mest
Vildsvin är fortfarande det djurslag som påverkar flest lantbrukare att helt avstå från att odla vissa attraktiva grödor. Dovhjort påverkar näst mest, och därefter följer förekomsten av älg och gäss. Flertalet lantbrukare uppger att spannmålsgrödor ej kan tas till tröskmognad på grund av framför allt vildsvin. För höstsådda grödor som höstvete och höstraps rapporterar många lantbrukare om ökade problem med gäss och dovhjort.

Mer om statistiken
Uppgifter om viltskador har samlats in landsomfattande två gånger tidigare, 2014 och 2020. Resultaten finns redovisade i Jordbruksverkets statistikdatabas. Statistiken baseras på uppgifter från lantbrukare som lämnat information om viltskador i samband med att uppgifterna om årets skördar samlades in för olika grödor.

Relaterade artiklar