ANNONS

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad visar ny inventering

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av älgar och annat vilt samt angrepp av skadesvampar. Skadorna orsakar stora förluster för skogsägarna, samhället men också klimatet.

Skador orsakade av svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med skador från bete av älgar och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Sverige. Skadorna påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen, gjort en inventering för att få en bild av skadornas omfattning och utbredning.

– Att så mycket som 40 procent är skadat är allvarligt och oroar oss. Det innebär stora ekonomiska förluster för skogsägare men påverkar även arbetstillfällen i regionen och klimatet när inte träden överlever eller växer som det är tänkt, säger Tobias Gramner, projektledare för samverkansprojektet Multiskadad ungskog i norra Sverige.

Skillnad mellan länen
Ungskogen som har inventerats uppskattas till 1,4 miljoner hektar. Inventeringen visar att det finns en skillnad mellan de olika länen. Jämtland har flest skadade träd i kategorin ”betydande skador”, 34 procent, Västernorrland 31 procent. Väster- och Norrbotten har minst, 22 respektive 25 procent.

Tallen är det trädslag som drabbats hårdast. Inventeringen visade att 48 procent av tallstammarna har minst en skada. Av dessa har 28 procent en betydande skada.

Viltskador dominerar
Viltskador, där älg och andra hjortdjur betat på tallen, dominerar bland orsaker till skador men angrepp av svamp är också bekymmersamt. I Norrbottens kustland verkar angreppen öka av skadesvampen törskate.

– Gemensamt med alla aktörer arbetar vi nu med att öka kompetensen hos skogsägare och skogsbrukare att känna igen olika skogsskador och sköta skadade bestånd, bland annat med utbildningar i skogen och digitala skogskvällar, säger Tobias Gramner.

Kräver anpassad skötsel
Det är viktigt att skogsägare lär sig känna igen de vanligaste skadorna och vad de kan göra åt dem. I skadade och glesa ungskogar måste skötseln ofta anpassas, vilket ställer stora krav på skogsägaren.

SLU har genomfört ungskogsinventeringen i de fyra nordligaste länen inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inventeringen styrdes till föryngringar ett visst antal år efter slutavverkning.

Relaterade artiklar