Kategori: Lantbruk

Steg tas för att jägare ska kunna sälja vildvinskött direkt till konsument

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. En av förutsättningarna är att jägaren anmäler sin verksamhet till länsstyrelsen. Viktigt i detta sammanhang är att inte exempelvis skjutvapen hamnar i orätta händer till följd ...

Södra utvecklar planteringsmaskin med lovande resultat

Södras satsning på ny avancerad teknik för bättre plantöverlevnad har nyligen testats i fält med lovande resultat. Med den egenutvecklade planteringsmaskinen, BraSatt 01, vill Södra snabba på teknikutvecklingen inom skogsföryngring som har potential att bidra till stora förbättringar för skogsbruket. Södras uppdrag är att bidra ...

Ny skotare på marknaden

Det är inte bara de stora som Komatsu Forest, Ponsse, John Deere och Rottne som kan tillverka skotare. Nu lanserar Fors MW en maskin med fyra axlar och som heter LF8 och som lastar 8,5 ton. Det är en flexibel maskin med två olika lastbredder, ...

Ersättning till drabbade i ASF-zon

Jordbruksverket kan nu ersätta företag och verksamheter för ekonomiska förluster som uppstått på grund av restriktionerna i den svinpestsmittade zonen runt Fagersta. Möjligheten till ersättning omfattar inte bara djurägare och växtodlare utan kan även gälla andra, under förutsättning att de är direkt drabbade av restriktionerna. ...

Stora risker med regeringens politik för utländsk arbetskraft

Ny studie av regelverk för utländsk arbetskraft visar att regeringens politik kommer att innebära stora nackdelar för svenska företag jämfört med Finlands, Danmarks och Storbritanniens. I Gröna arbetsgivares rapport konstateras att dessa länder har ett lönekrav på 40–76 procent av medianlön, jämfört med de 80 ...

Skogsstyrelsen föreslår regelförenklingar för skogsbruket

Avskaffa kravet att få upp nya träd i skogsbryn efter avverkning samt förenkla regleringen av lägsta tillåtna ålder för avverkning av vissa granskogar. Det är två förslag på regelförenklingar för skogsbruket som Skogsstyrelsen nu lägger fram. Samtidigt behöver fler regelförenklingar utredas vidare. Skogsstyrelsen har haft ...

LRF kritiska till klimatutredningen

Det svenska klimatpolitiska ramverket – som sju av riksdagens åtta partier ställt sig bakom – står nu på spel. Klimatutredaren John Hassler föreslår i sin statliga snabbutredning att klimatmålen görs om och att den uppgiften läggs på Miljömålsberedningen. LRF uppmanar istället regeringen att ha ett ...

Södra höjer timmerpriset på gran och tall

Efterfrågan på skogsråvara från familjeskogsbruken kvarstår. För att möta behovet inför vintern, från såväl virkesmarknaden som Södras industrier, höjer Södra priserna på timmer av gran och tall från och med i går, den 9 oktober.   Södras bedömningar visar på en fortsatt god efterfrågan på skogsråvara. Det ...

Starkt resultat för Lantmännen i årets andra tertial

Lantmännens resultat för andra tertialet 2023, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 094 MSEK,  jämfört med 943 MSEK för samma period föregående år. Det ackumulerade resultatet för årets första åtta månader uppgick till 1 920 MSEK (1 581). Lantmännen fortsätter att ...

Minskad skogsavverkning

Årets avverkning i svensk skog beräknas bli mindre i jämförelse med de rekordstora avverkningsnivåerna under 2021 och 2022. Det visar Skogsstyrelsens årliga prognos över bruttoavverkningen. Avverkningen under 2023 bedöms uppgå till cirka 93 miljoner kubikmeter. Det är en minskning med 3 miljoner skogskubikmeter jämfört med ...

Regeringen satsar 500 miljoner kronor nästa år på skydd av värdefull natur

Förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras. Resurserna för skydd av värdefull natur ska därför stärkas. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras genom formellt skydd, skogsägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn vid avverkning. Även skydd av marina områden bevarar den biologiska mångfalden i ...

Rekordinvesteringar i svenskt skogsbruk – men var finns veden?

Svenskt skogsbruk står inför en ny verklighet de kommande åren. Sågverken är optimistiska och investerar i år rekordsumman 4,1 miljarder kronor i ökad kapacitet och förädling av skogsprodukter. Samtidigt visar Skogsstyrelsens scenarier att den långa period av ökade uttag ur skogen är över och avverkningspotentialen ...

Omdebatterad naturlag klarar sig genom EU-parlamentet

Med liten marginal ställer sig EU-parlamentet bakom en lag om att återställa skadad natur i medlemsländerna. Svenskarna var splittrade i frågan. EU-parlamentet röstade på onsdagen om sin ståndpunkt i ett lagförslag om att återställa skadad natur och ekosystem i medlemsländerna. Parlamentets högerpartier med största gruppen ...

Undvik konflikt vid ett generationsskifte

Äger du ett företag, en familjegård eller skogsfastighet och vill föra det vidare inom familjen behöver du planera inför ett generationsskifte i god tid. Annars finns det risk att konflikter uppstår. Företagsjuristen Peder Lundgren reder ut vad som är viktigt att tänka på och fallgroparna ...

Med finanskrisen runt hörnet

Det finns många faktorer inom ekonomi och arbetsmarknad som liknar situationen före finanskrisen hösten år 2008. Det menar chefsanalytiker John Jensen på danska AgroMarkets. I en artikel i danska Effektivt Landbrug nämner han den lilla arbetslösheten, den pågående inflationen och den blygsamma tillväxten som exempel. ...

AAK försvarar palmoljan

Aarhus Karlshamns som köper in stora mängder raps och pressar till olja och rapskaka har hamnat i blåsväder då de även importerar palmolja. Nu svarar de på kritiken. Palmolja är en del av lösningen och AAK fortsätter att engagera sig för hållbara leveranskedjor. Palmolja är ...

Mikaela Johnsson ny vice ordförande för LRF

LRFs förbundsstyrelse valde den 13 juni Mikaela Johnsson till vice ordförande och ordförandens ställföreträdare för Lantbrukarnas Riksförbund. LRF är Sveriges största företagarförening och representerar omkring 130 000 medlemmar. – Mikaela kommer i sin roll som vice ordförande bidra med sin breda erfarenhet av de gröna ...

Skogen kan binda ännu mer kol

En ny kartläggning genomförd av RISE på uppdrag av BioInnovation ger en övergripande bild av kolflöden i de skogsbaserade värdekedjorna i Sverige år 2020. Studien visar att det finns stor potential för ökat resursutnyttjande inom skogsindustrin. I Sverige baseras en stor del av den framväxande ...