Kategori: Animalieproduktion

Räntorna fortsätter att stiga resten av året

Den analysen gör Swedbank som skriver följande i en rapport i dag: Inflationen fortsätter att stiga snabbt vilket bidrar till att Riksbanken höjer styrräntan i rask takt under hösten. Det innebär att marknadsräntor fortsätter uppåt i närtid, men att de planar ut kring årsskiftet när ...

Priset på skogsmark fortsätter uppåt

Trots oroliga tider med inflation och räntehöjningar stiger priset på skogsmark. Även prisnedgången på bostadsmarknaden borde påverka virkespriserna neråt och därmed även skogsmarkspriserna. Att priserna fortsätter att stiga märks i statistiken över förmedlade skogsfastigheter under årets första sex månader.

Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt. Den höga efterfrågan på både massaved och bränsleved består. Behovet av sortimenten bedöms vara fortsatt högt under kommande månader och Södra höjer därför virkespriserna från och med ...

Inflationens snöbollseffekt

Ett av de största problemen med prisökningar är att det är mycket svårt att bedöma takten och rimligheten. Prisökningar börjar alltid med en eller ett par produkter som används till olika produktioner i olika omfattning och därmed stiger även priserna på detta. När energi och ...

Torka och värme ger fler granbarkborrar

En ny generation granbarkborrar har börjat svärma och angripa gran i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Med andravågen ökar därmed risken betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog. – Tyvärr har vi de senaste veckorna haft andra generationens granbarkborrar i ...

Bredden ger kraft i oroliga tider

Lantmännen är ett av Sveriges största företag och är verksamt i flera länder och inom många olika områden. Det har visat sig bra när det uppstår problem. Torkan 2018, pandemin och nu sist Rysslands invasion i Ukraina är sådana exempel där Lantmännen trots att klarat ...

Södra levererar mycket starkt resultat i osäker tid

Södra redovisar ett mycket starkt resultat för det andra kvartalet 2022. Resultatet speglar den fortsatt starka marknaden för Södras huvudprodukter inom massa och sågade trävaror, samtidigt som stor osäkerhet finns på marknaden framåt. Under andra kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 953 MSEK (7 287), ...

SLU ska bistå regeringen med kunskap i arbetet med EU-förslag om skog

EU-kommissionen arbetar på ett förslag till en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, i linje med vad som aviserats i EU:s skogsstrategi. Regeringen ger nu Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) extra medel för att kunna bistå med kunskap och tillförlitlig data att kommunicera till EU-kommissionen i ...

Ett enkelt system med stora valmöjligheter

Bala Agri arbetar ständigt för att göra det enklare för sina kunder. Nu presenterar de ett helt nytt system till sina kranar. Kranstyrningsystemet Easy ger användaren helt nya förutsättningar att styra sin arbetsdag och anpassa inställningarna efter sina behov för dagen. Och bäst av allt, ...

Kristina Yngwe i ny roll

Den 1 oktober tillträder Kristina Yngwe som vice regionchef för LRF Syd. Kristina är ett bekant namn för många, då hon idag är riksdagspolitiker och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. – Det är med stor glädje vi välkomnar Kristina till LRF Syd. Med den gedigna ...

Fler tallar i söder

Andelen tall som planteras på mark där den växer bäst har fördubblats på sex år i landets södra delar. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort. Därmed kan skogen stå bättre rustad mot betesskador från älg men också stormar, bränder, skadedjur och klimatförändringar. – ...

LF binder koldioxid i skog

– Genom investeringsportföljerna är Länsförsäkringar delägare i flera skogsbolag. Utifrån vårt ägande har vi beräknat att den samlade, positiva klimateffekten uppgår till över 550 000 ton koldioxid, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv. Skogsinvesteringarna och dess skogsråvara gör det möjligt att bland ...

Stor prislapp för natur

I dag presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag under namnet ”Nature restoration law” som innehåller bindande mål för återställande av olika naturtyper. Den nya lagen riskerar att få stora negativa konsekvenser för både jord- och skogsbruk i Sverige. Förslaget innebär i praktiken bland annat att Sverige ...

LRF: Viltskadorna måste minska nu

Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. – Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ...

Viltskador på skog i Svealand dubbelt så höga som målet

12 procent av de unga tallarna i Svealand har skadats eller i värsta fall dött som en följd av bete från i huvudsak älgar. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering i Svealand där cirka 16 000 provytor kontrollerats. Därmed är skadorna på en i princip oförändrat ...

25 % rabatt på olycksfallsförsäkring

Att ha en gård och leva nära naturen ger i sig många hälsoeffekter, men det innebär också en större olycksrisk än i många andra yrken. Inte sällan ingår arbete med tunga maskiner, djur, bekämpningsmedel eller arbete i skogen. En olycka kan drabba vem som helst, ...

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Idag återlanserades Stockholm Hub on Environment, Peace and Security – ett forskningssamarbete för miljö, klimat och säkerhet som samlar fyra världsledande svenska forskningsinstitut på området. Hubben får mer resurser för sitt fortsatta arbete för att främja kunskapsutveckling och policydialog. Klimatförändringarnas effekter får, tillsammans med miljöförstöring ...

Färre exportföretag räknar med ökad orderingång

Knappt hälften av de svenska exportföretagen räknar med ökad exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en minskning jämfört med höstens höga resultat, då sex av tio trodde på ökande orderingång. Det osäkra omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina samt ...

Artskyddet förändras

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. – Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet ...