Sökresultat för: gödselpriser

Varierande gödselpriser

Det råder viss brist på gödsel just nu, i varje fall på vissa sorter. Det ger en stor spridning vad gäller priset mellan olika leverantörer. Bakgrunden är att leverantörerna sätter priset efter sin egen lagersituation och därmed blir prisspridningen ovanligt stor just nu. Priset på ...

Normala gödselpriser till säsongen

Priset på gödsel har fallit och är nu i stort sett på den nivån som gällde före kriget i Ukraina. Prisfall på gas och kol har gett minskade kostnader i produktionen av kvävegödsel och även priset på fosfor och kalium går neråt. Enligt uppgift har ...

Ökat värde i flytgödseln – lönsamt med dagens gödselpriser

Genom att blanda additiv i flytgödseln kan mängden tillgängligt kväve öka med 1 till 2 kg per ton gödsel. Det visar nederländsk forskning och något som blir mycket intressant i dagens gödselmarknad med höga priser och eventuellt brist. Det är Wageningen Universitetet i Nederländerna som ...

Fortsatt höga gödselpriser

Det finns inga indikationer på att priset på gödsel ska falla. Tillgången på kaliumgödsel begränsas eftersom importen från Ryssland och Belarus är stoppad. Samma problem gäller fosforn där också Ryssland har de största fyndigheterna när det gäller den varan med små kadmiumhalter. Priset på naturgas ...

Risk för ännu större gödselpriser

Priset på naturgas och kvävegödsel är tätt sammanflätat och då naturgasen stigit i pris sedan början på sommaren 2021 har det samma skett med kvävegödseln. Många lantbrukare blev sannolikt chockade när de nya gödselpriserna presenterades i månadsskiftet juni/juli i år, men med facit i hand ...

Gödselpriserna stabiliserar sig

Efter den kraftiga prisuppgången som skedde för gödsel i början av sommaren har priserna nu stabiliserat sig på en hög nivå. Minskad efterfråga under sommaren är en bidragande orsak. Under september förväntas efterfrågan på gödsel öka i Europa. Det kan bli vissa prisnedgångar men dessa ...

Stabila gödselpriser

Intresset för att köpa gödsel från lantbrukares sida ökar nu i takt med att årets växtodlingsarbete är avslutat, betalningar börjar komma in och lagringsutrymme friläggs när spannmål levererats ut från planlager. Det finns en viss tendens från gödseltillverkarnas sida att försöka höja priserna men det ...

Stabila gödselpriser

Coronakrisen har ännu inte påverkat gödselmarknaden. Det finns enligt uppgift några fabriker som stängt ner produktionen men den mesta gödseln som behövs för säsongen 2020 på norra halvklotet är nu ute på gårdarna. En del brist på frakter finns men inte heller det påverkar gödselpriset. ...

Osäkra gödselpriser

Priset på urea är fortfarande under uppgång till följd av stor efterfrågan totalt i världen. I Tyskland har marknaden nu satt gödselpriset för 2020-års odlingssäsong, och det startade på en något högre nivå än för ett år sedan. I Sverige börjar gödselåret i mitten av ...

Gödselpriserna fortsätter att stiga i Sverige

Kina och Indien har en stor förbrukning av urea och i kombination med att en del produktion är nedstängd i Kina köper de gödsel på världsmarknaden. Detta driver upp priserna och så har skett under flera månader nu. Att priserna skulle sjunka på gödsel innan ...

Stigande gödselpriser

Priset på gödsel är fortfarande under stigande. Marknaden är visserligen lugn och avvaktande och därmed blir det inte några större prisändringar i praktiken. Men tendensen, om man ser på marknaden som produktionspriser, lager, etc, är fortsatt stigande pris på gödsel.

Höjda gödselpriser

Yara har presenterat sina nya gödselpriser för det nya gödselåret. Till följd av ökade energipriser tvingas Yara höja priserna. Prisuppgången är i runda slängar 300 kronor per ton för NPK-gödselmedel medan en produkt som NS 27-4 stiger med 200 kronor per ton. I Sverige påverkas ...

Osäkerheter om gödselpriser

Det står klart att gödselindustrin önskar höja gödselpriserna och minskar hellre produktionen för att kunna öka marginalen. Mot den bakgrunden samt att den svenska kronan är svagare just nu jämfört med ett år sedan är det rimligt att tro att det nya gödselåret, som startar ...

Högre gödselpriser 2018

Det har ännu inte kommit några nya gödselpriser i norra Europa, men indikationer från södra Europa vittnar om att det nya gödselåret startar något högre än de prisnivåer som rådde sommaren 2017. Orsaken till förväntade högre priser beror på främst ett klart högre pris på ...

Stigande gödselpriser

Priset på gödsel är just nu på svagt stigande i Europa. Yara gjorde en liten prishöjning på kalkamonsalpeter i Tyskland i förra veckan och vårbruket har dragit igång i södra Europa, något som sätter fart på inköpen. Även i Sverige märks ökad aktivitet på gödselmarknaden ...

Stillastående gödselpriser

Efterfrågan på urea är fortfarande liten i världen och priserna står stilla eller rör sig svagt neråt. Branschen tror att detta fortsätter under juli och augusti. Gödseltillverkarna har trots detta höjt sina priser utan att det egentligen finns någon grund. Råvarupriser och produktionskostnader har inte ...

Stabila gödselpriser

Priset på gödsel ligger just nu stilla. N27 handlas för 160 euro per ton fritt hamn. Priset på urea har gått ner lite till under den senaste veckan men det är även liten handel och ingen export från Kina. Prisnivån på gödsel är lite över ...

Gödselpriserna stiger

Priset på urea stiger just nu och pressade tillverkare kan eventuellt andas ut efter en period med låga priser. Indien ska köpa 1,5 miljoner ton urea innan november och Brasilien Europa och USA är också köpare nu. Till det håller Kina nere exporten för att ...

No Thumbnail

Stabila gödselpriser

Det är inget stort intresse för att köpa gödsel just nu. Låga priser på spannmål och mjölk innebär att efterfrågan är mindre än normalt och därmed ligger priserna stilla. Produktionskostnaden styr priset då gödselindustrin är ganska effektiv att hela tiden anpassa produktionen till efterfrågan.