ANNONS

Bra svensk foderblandning kan ersätta importerad soja

Att föda upp kalvar på protein som odlats i Sverige är bra för klimat, lönsamhet och djurhälsa. I ett nytt projekt kommer forskare att undersöka vilken kombination av rödklöverrik vall, ärter och rapskaka som fungerar bäst.
Sojamjöl är ett utmärkt fodermedel ur näringssynpunkt. Men det är mindre bra om man väger in utsläpp av växthusgaser, konsekvenser för miljön och arbetarnas hälsa. Det finns flera alternativa proteinrika grödor som går utmärkt att odla i Sverige. Utmaningen ligger i att hitta den bästa kombinationen av lättnedbrytbart protein från vallbaljväxterna, lättillgänglig energi från ärternas stärkelse och rapskakans fett för att skapa en balanserad foderstat.
I ett nytt forskningsprojekt, som finansieras genom Stiftelsen Lantbruksforskning, kommer tre grupper tjurkalvar av mjölkras att utfodras med olika kombinationer av rödklöverrik vall, ärter och rapskaka. Utfodringen sker när djuren är mellan två och åtta månader. Forskarna vill ha svar på hur foderkonsumtion, tillväxt, hälsa och vomfunktion samt lönsamhet påverkas. Projektet får 770 000 kronor från stiftelsen, genomförs av forskare vid SLU och kommer att pågå i två år.
Ytterligare fördelar med närproducerat proteinfoder i stället för sojamjöl är att risken för smitta via fabrikstillverkade sojaprodukter undviks, dessutom ger det mervärdet att den färdiga produkten i större utsträckning är producerad i Sverige.
Stiftelsen Lantbruksforsknings program för köttforskning omfattar gris-, nöt- och lammkött. Programmet finansieras av privata medel som kommer från Sveriges lantbrukare, insamlande företag och återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas sex nya projekt finansiering inom köttforskningsprogrammet med totalt 3,5 miljoner kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges lantbrukare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Relaterade artiklar