ANNONS

Den gemensamma jordbrukspolitiken effektiviseras

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) samt långsiktig strategi för den digitala uppföljningen av jordbruksmark.
– Sverige behöver en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Regeringen ger därför Jordbruksverket i uppdrag att ta fram långtgående förslag på hur kostnaderna för att hantera GJP kan minska för både företag och stödmyndigheter. Med den digitala markuppföljningen finns nya möjligheter till effektivisering och förenklingar i förvaltningen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Förenkling och effektivisering har under lång tid varit en övergripande prioritering inom GJP. De nya reformförslagen har inneburit en mer resultatorienterad politik, fokuserad på måluppfyllelse och ett gradvis ökande inflytande för medlemsstaterna. Ett viktigt fokus har även varit användningen av ny teknik för att förbättra effektiviteten i förvaltningen och det har blivit obligatorisk för alla medlemsstater att följa upp jordbruksmark med satelliter eller annan data.

Uppdraget siktar mot 2028 och förväntas utgöra ett av flera underlag till arbetet med utformningen av den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. En utgångspunkt är att möjligheter till förenkling och effektivisering tas tillvara samtidigt som EU-gemensamma och nationella mål uppfylls.

I uppdraget ska Jordbruksverket inhämta synpunkter från stödmottagare, företrädare för lantbrukare och andra mottagare av stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och rådgivningsorganisationer. Jordbruksverket ska senast den 15 september 2023 lämna en skriftlig delredovisning och uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Relaterade artiklar