ANNONS

EU-förslag ska minska utsläpp från stora djurgårdar

EU:s miljöministrar har enats om ett förslag om skärpta regler mot föroreningar från industri- och lantbruksföretag. Ett uppdaterat direktiv ska motverka skadliga utsläpp i luft, vatten och marker från stora djurgårdar.

Hela det nya förlaget kan i korthet sammanfattas enligt följande:

EU har fastställt regler för att ta itu med föroreningar från industrin.
Direktivet om industriutsläpp är den viktigaste EU-rättsakten för att förhindra och minska föroreningarna från stora industrianläggningar i EU, däribland anläggningar för djuruppfödning.
Det övergripande målet är att bidra till att skydda ekosystem och människors hälsa.

Syftet med reglerna är att:

– förebygga och begränsa utsläppen i luft, vatten och mark från Europas största industrianläggningar
minimera resursanvändningen
– effektivisera processerna
– uppmuntra till cirkulär ekonomi
– säkerställa åtgärder för att förebygga och begränsa avfall

Det nu gällande direktivet är tillämpligt på över 50 000 anläggningar i EU-länderna som tillsammans släpper ut 20 procent av alla föroreningar i luft och vatten, och 40 procent av utsläppen av växthusgaser i EU.

20 % av alla luft- och vattenföroreningar
40 % av alla växthusgasutsläpp
Bland de industriverksamheter som regleras av EU-bestämmelser finns kraftverk, raffinaderier, avfallshantering och avfallsförbränning, produktion av metaller, cement, glas, kemikalier, massa och papper, livsmedel och drycker samt intensiv uppfödning av svin och fjäderfä.

Växthusgasutsläppen hanteras också genom EU:s utsläppshandelssystem.

Relaterade artiklar