ANNONS

Inte bara grönt i JD:s monter

I John Deeres monter på Agritechnica kommer det att finnas produkter från Lemken, Xarvio och Yara. Ett grepp för att visa att John Deere även tror på lantbrukare med blandade maskinparker.

John Deere kommer på mässan att visa all teknik de har för både växtodlare och animalieproducenter.
Med devisen ”Smart lantbruk, bättre lönsamhet” vill John Deere ha sagt att man erbjuder de bästa praktiska lösningarna och produkterna genom hela produktionscykeln, från skörd till skörd.
Data som samlas in under varje led i arbetet används för att öka avkastningen, samtidigt som man minskar bruket av växtskydds- och gödningsmedel. Datan behandlas i John Deere Operations CenterTM för att optimera produktionen och förse lantbrukare, konsulter och andra med vederhäftig information.

Animalie- och mejeriproduktion
John Deere erbjuder teknik för varje led i produktionscykeln: jordbearbetning, organisk gödsling, slåtter, skörd och utfodring av korna.
AutoPathTM och HarvestLabTM är John Deeres viktigaste tekniska lösningar för mejeri- och animalieproducenter. HarvestLabTM sensorn möjliggör perfekt organisk gödsling genom funktionen för gödselanalys. Under sådd kan organisk gödsel läggas i ett spår genom tekniken med strip tillage. AutoPathTM möjliggör exakt placering av utsädet i spåret under sådden. See & SprayTM teknik har ett stort potential i form av de besparingar som minimerad användning av växtskyddsmedel kan ge.

Spannmål och oljeväxter
Vid Agritechnica 2023 kommer John Deere att demonstrera tekniska innovationer för varje led i produktionen, från det första jordprovet, hela vägen genom jordbearbetning, sådd, växtskydd och gödsling, och slutligen skörd. Till exempel så mäts kvaliteten på grödan under skörd av funktionen med spannmålsanalys. Att mäta olje- och proteininnehållet möjliggör för tröskföraren att i realtid under skörd spåra kvaliteten på grödan. Den insamlade datan ligger till grund för tilldelningskartor som bidrar till en minskad gödselanvändning.

Samarbeten
På många gårdar använder man blandade maskinparker och flera olika digitala lösningar. Det är viktigt för John Deere att man lätt kan integrera och utbyta datan från John Deere Operations CenterTM. Det är därför som John Deere ingår nya och utökade partnerskap. Olika partners, inklusive Xarvio och Yara, kommer att finnas med bland produktionssystemen som visas upp vid Agritechnica.

John Deere har inte bara en öppenhet mot andra digitala gränssnitt, utan också gentemot andra tillverkare. För första gången kommer redskap och maskiner från andra företag, som Joskin och Lemken, att visas upp bland John Deeres produktionssystem vid mässan.

John Deere Connected SupportTM och återförsäljare
De uppkopplade John Deere maskinerna och de banbrytande tekniska lösningarna ställer krav på servicen. Genom Connected SupportTM, så kallad uppkopplad support, får verksamhetsledare och återförsäljare möjlighet att koppla upp sig till en maskin när helst det behövs. Obligatoriskt underhåll och eventuella störningar upptäcks tidigt och innan ett maskinhaveri inträffar. Det minskar stilleståndstiden och ökar John Deere maskinernas aktiva körtid. Återförsäljarna spelar en nyckelroll, eftersom de är länken som förbinder John Deere och kunderna. Därför kommer återförsäljarna att vara framträdande på Agritechnica 2023. Kunder får möjlighet att träffa en kontaktperson på plats, som kan hitta skräddarsydda lösningar för produktionssystemet på deras gård.

Hållbarhet idag
Ett direkt utbyte med kollegor kommer att vara möjligt vid John Deeres monter. Den tyska lantbrukaren Stefan Vogelsang kommer att närvara för att visa hur John Deeres tekniska lösningar hjälpt honom att uppfylla kraven i EU:s ”jord till bord”-initiativ. Andra lantbrukare kommer också att vara på plats vid montern för diskussioner kring de utmaningar lantbrukssektorn står inför idag.
Booth Plan John Deere AGRITECHNICA 2023

Relaterade artiklar