ANNONS

Invasiva ogräs sänker jordbrukets lönsamhet

Risken för att nya arter av invasiva ogräs ska etablera sig i Sverige ökar i takt med vårt förändrade klimat, den gränsöverskridande handeln och ändrade brukningssätt. Detta kan sänka jordbrukets lönsamhet och på sikt även markvärden. Lantbruksbranschen behöver ta ett samlat grepp för att förebygga spridningen mellan fält och gårdar. Den 8 november arrangerar Jordbruksverket tillsammans med Frö- och oljeväxtodlarföreningarna konferensen Invasiva ogräs – ett hot mot Mellansvenskt jordbruk?

Programmet är laddat med intressanta föredrag. En av föredragshållarna är engelsmannen Stephen Moss. Han har ägnat 40 år av sitt yrkesliv åt problematiken kring gräsogräset renkavle.

– Stephen är en jordnära forskare som är van att framföra sitt budskap till lantbrukare och rådgivare. Det som Stephen inte känner till om renkavle är inte värt att veta, säger Per Widén, ogräsrådgivare på Jordbruksverket.

Syfte och mål
Målgruppen för konferensen är lantbrukare, rådgivare, myndigheter och organisationer, utsädes- och växtskyddsföretag med flera. Ambitionen är att samla intressenter från olika delar av lantbrukssektorn. Syftet med konferensen är att:

  • öka kunskapen om invasiva ogräs i allmänhet och renkavle i synnerhet och hur de sprids
  • visa på de invasiva ogräsens inverkan på lantbrukets lönsamhet och ekonomiska värden
  • stimulera till gemensamma strategier för hur vi ska jobba för att förebygga spridning
  • öka kunskap och motivation hos enskilda aktörer
  • lära av andras erfarenheter – i Sverige och utlandet.

Samverkan och öppenhet för att stoppa spridning
Jordbruksverkets Växtskyddscentraler har jobbat aktivt i flera år med rådgivning och aktiviteter som ska bidra till att stoppa spridningen av invasiva ogräs. Arrangörerna av konferensen är övertygade om att öppenhet bland jordbrukets aktörer är en förutsättning för att vi ska kunna stoppa invasiva ogräs från att spridas. För att hitta en framgångsrik strategi mot de svåra invasiva ogräsen krävs även att hela lantbruksbranschen samverkar. Konferensen är därför ett ypperligt tillfälle att få kunskap och argument om hur man på olika sätt förebygger spridning och starkt ökade kostnader för det svenska jordbruket.

Fakta om invasiva ogräs
En invasiv växtart är en växt som har kommit till ett område utanför sitt ursprungliga område och som sprider sig av egen kraft. De hotar den biologiska mångfalden och har negativa effekter på jordbruk och annan markanvändning. En invasiv ogräsart etablerar sig snabbt på jordbruksmark när den väl har spridits dit via utsäde, maskiner, foder eller gödsel. Oftast är det då svårt att helt få bort ogräsarten och kostsamt att hålla den under kontroll. Renkavlens utbredning i England är ett varnande exempel på hur illa det kan gå.

Relaterade artiklar