ANNONS

Fler klimatkubik i skogen redan idag

Klimatstatistik från SMHI visar att växtsäsongens längd har ökat med 10-15 dagar i Sverige de senaste årtiondena. För skogens del innebär det att vi redan ser en ökad tillväxt motsvarande sex miljoner kubikmeter per år som kan tillskrivas ett varmare klimat.

Skogsforum har granskat SMHIs väder och klimatfakta och kan med hjälp av SMHIs material tydligt visa att växtsäsongen blivit längre. Växtsäsongen definieras som den period då dygnsmedeltemperaturen sammanhängande överstiger 5 grader. Enligt SMHIs klimatdata från 32 olika mätstationer utspridda i landet har växtsäsongen blivit ca 15 dagar längre i södra delen av landet och 10 dagar längre i norr under den senaste 15-årsperioden jämfört med perioden 1960-2000.

-De här uppgifterna stämmer väl överens med de uppskattningar som t ex Skogsstyrelsen gjort, säger Torbjörn Johnsen från Skogsforum. I sin skogliga konsekvensanalys (SKA 15) finns scenario där de tar hänsyn till klimateffekten motsvarande en medeltemperaturhöjning med två grader mellan 1985 till 2085. Där förutspås en tillväxtökning fram till 2020 p g a klimatförändringar om 6-7 % och det är där vi hamnar om vi ser hur växtsäsongen har förlängts.

Motsvarar Estlands årsavverkning eller tillväxten från Holmens skogar

I praktiken innebär det här att ett varmare klimat redan ger effekt för Sverige i form av en ökad virkesproduktion. Det växer mer än sex miljoner kubikmeter mer per år tack vare (eller snarare på grund av) ett varmare klimat. För att få ett grepp om dessa siffror så motsvarar sex miljoner kubikmeter nästan halva årsavverkningen i grannlandet Norge. Eller hela tillväxten i Estland eller Litauen. Sex miljoner kubikmeter mer i tillväxt skulle också kunna liknas med att vi fått ca 1,3 miljoner hektar mer skogsmark. Som jämförelse så är t ex SCAs skogsinnehav runt 1,6 miljoner hektar stort och Holmens ligger runt miljonen. Ett annat sätt att göra en greppbar jämförelse är vedförbrukningen vid ett stort massabruk. Sex miljoner kubikmeter motsvarar nästan lika mycket som vedförbrukningen vid TVÅ massabruk av Värös storlek.

Den fossila paradoxen

Användningen av fossila bränslen i världen har påverkat klimatet i Sverige i en riktning som så här långt har gynnat skogens tillväxt. Det här innebär i praktiken att Sveriges möjligheter att bli fossilfria med hjälp av förnyelsebar energi och material från skogen blir än bättre då vi kan ta ut ett högre uttag ur skogen.

Liten marginal

Den årliga tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark är idag 104 miljoner skogskubikmeter (tillväxt av stamved inkl. topp och bark enligt Skogsstatistisk årsbok 2014). Nuvarande avverkningstakt ligger runt 92 miljoner kubikmeter (Bruttoavverkning 2015 enligt Skogsstyrelsen) och räknar man bort den årliga ”naturliga avgången” av träd som dör så hade skillnaden mellan avverkning och tillväxt inte varit speciellt stor utan den hjälp vi fått av klimatförändringen.

Relaterade artiklar