ANNONS

Kväve till höstraps

Optimal kvävegödsling i höstraps är till stor del beroende av hur mycket kväve beståndet har tagit upp på hösten. Ett kraftigt bestånd har ett lägre kvävebehov på våren än ett svagt utvecklat bestånd, trots det blir skörden oftast högre i det välutvecklade beståndet. Det skriver Ingemar Gruvaeus i Yaras nyhetebrev.
Han berättar vidare att man kunde få en indikation på kväveupptaget redan i höstas via mätning med Yara N-Sensor eller med Svensk Raps metod med vägning av beståndet.

Om beståndet bara innehåller en mindre mängd döda blad kan man också mäta kväveupptaget direkt med Yara N-sensor även på våren och få en direkt rekommendation som vid bra skördeutsikter är ca 240 kg- kväveupptag enligt Yara N-Sensor. Normalt bör vi lägga ca 160 till 180 kg N på våren till raps, men i de allra frodigaste bestånden i år kan det räcka med mindre än 100 kg N i total vårgiva med bibehållen skördepotential. Sent sådd raps med svag utveckling och lite upptaget kväve har i gengäld ett något högre behov av kväve än normalbeståndet.

En delad giva till raps är normalt att föredra med ca 50% i varje giva. Första givan läggs så snart vi får köra efter 1 mars och fälten bär. Då vi sannolikt får en tidig utveckling av grödorna i år bör andra givan sannolikt läggas i slutet av mars i de sydligaste delarna av landet och början av april längre norrut.

Glöm inte svavel i förhållande ca 5:1 för N:S. YaraMila Raps i första givan är ett balanserat gödselmedel för rapsens behov och täcker förutom N, P, K och Mg även svavel och borbehovet. Har man täckt övriga behov förutom kväve och svavel ger Sulfan rätt svavelnivå i förhållande till N. Omfattande arbete med rapsens kvävebehov hos ADAS i England har visat att raps vid höga skördenivåer kan behöva ytterligare kväve i blomningen för att maximalt antal frön skall kunna sättas. Detta kan vi också se i svenska försök att när kvävebehov finns kan man lägga ytterligare kväve som Kalksalpeter i sent knoppstadium eller tidig blomning. Det är alltså inte för sent att justera upp kvävegivan ganska sent om det skulle visa sig att man bedömer kvävebehovet som stort.

Relaterade artiklar