ANNONS

Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald

Hela 7 av 10 lantbrukare jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja.

– Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad, säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

FN:s nyligen avslutade COP-konferens om biologisk mångfald har påmint världen om behovet av att fler konkreta åtgärder görs för växter, djur och fåglar. Som en del i förberedelse för ett ökat proaktivt arbete för biologisk mångfald har LRF låtit göra en undersökning bland lantbrukare. Undersökningen från företaget Landja visar att många åtgärder görs på gårdarna och det är stor variation i vad som görs från blomremsor för pollinerare till mellangrödor för ökad biologisk mångfald i marken och förbättrad jordhälsa. Lantbrukarna drar sig inte heller för att göra mycket arbetsamma åtgärder som att restaurera igenväxta betesmarker och slåtterängar.

Undersökningen visar också att det är vanligare att heltidsföretagare med större åkerarealer har vidtagit eller planerat åtgärder för biologisk mångfald jämfört med de som jobbar mindre än halvtid och har 10-20 hektar åker. Resultaten är i överensstämmelse med en liknande undersökning utförd av Jordbruksverket där större gårdar visade sig göra fler åtgärder mot näringsläckage och övergödning.

Den vanligaste åtgärden, som görs av var tredje lantbrukare, är minskande av växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerade insekter och att hålla sina djur på beten.

Nyligen presenterade Greppa Näringen sitt nöjdhetsindex över de gårdsrådgivningar om hållbarhet som erbjuds. Där visade det sig att ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” var den mest populära av alla rådgivningar bland lantbrukarna.

Fakta från Landja-undersökningen

7 av 10 lantbrukare utför åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Var tredje lantbrukare hävdar värdefulla marker genom bete och undviker växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerande insekter.

De som i störst utsträckning utför någon av åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden är lantbrukare yngre än 40 år, större djurhållare, heltidslantbrukare och de med mer än 50 hektar åkermark. Det är mindre vanligt hos de med 10-20 ha åker och de som jobbar mindre än 15 timmar per vecka i jordbruket.

De minst vanliga åtgärderna för biologisk mångfald är lärkrutor, lähäckar och våtmarker som görs av var tjugonde lantbrukare. De är vanligare i de södra slättbygderna. Det finns inte behov av alla åtgärder på alla gårdar eftersom odlingen skiljer sig åt.

688 lantbrukare deltog i undersökningen.

Relaterade artiklar