ANNONS

Minskat intresse för EKO

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark minskade med 8 procent mellan 2022 och 2023, samtidigt som antalet företag som brukade ekologisk mark minskade med 11 procent.

Totalt brukades 18,4 procent av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder 2023. Andelen minskade från 19,9 % året före.

550 300 hektar jordbruksmark odlades ekologiskt 2023, en minskning med 47 100 hektar jämfört med året innan. Arealen åkermark minskade med 39 800 hektar till 421 600 hektar, medan arealen betesmark minskade med 7 300 hektar till 128 700 hektar.

Sedan toppåret 2019 har arealen ekologiskt brukad jordbruksmark minskat med 64 000 hektar.

Andel ekologisk areal per län
Jämtlands och Värmlands län har störst andel areal ekologisk jordbruksmark (av den totala arealen jordbruksmark), drygt 35 procent, tätt följt av Värmland, Gävleborg och Dalarna. Den största faktiska arealen ekologisk jordbruksmark hittade man under 2023 i Västra Götalands län, där 126 600 hektar brukas ekologiskt. Därefter följde Östergötland och Skåne.

Relaterade artiklar