ANNONS

Moderaterna anmäler miljöministern

Idag lämnar Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot (M), in en KU-anmälan där han begär att konstitutionsutsottet ska granska miljöminister Karolina Skogs agerande när det gäller frågan om glyfosat. Bakgrunden är att miljöministern i ett pressmeddelande den 2 oktober meddelade att regeringen skulle respektera de vetenskapliga slutsatserna och därmed ställa sig bakom en förlängning av godkännandet av glyfosat på EU-nivå men sedan agerade i motsatt riktning och röstade nej i den indikativa omröstningen som genomfördes den 25 oktober.

 

 

Ur anmälan:
”Med anledning av det ovan anförda begär jag att konstitutionsutskottet ska granska om miljöministern genom sitt agerande dels har försvårat för riksdagen att utöva sin kontrollmakt och dels har begränsat utskottets faktiska möjligheter att begära överläggning i en aktuell fråga samt om regeringen har brustit i förhållande till konstitutionsutskottets praxis om vederhäftigheten i pressmeddelanden och statsråds uttalanden. Eftersom miljöministerns agerande innebär ett avsteg från hittills gällande praxis på området, att beslut ska baseras på vetenskapliga slutsatser, begär jag även att konstitutionsutskottet ska granska huruvida en sådan positionsförändring regelmässigt borde föranleda överläggning med berört utskott och att statsrådet därmed borde vara skyldig att informera utskottet om förändringen i syfte att möjliggöra detta.”

Relaterade artiklar