ANNONS

Nya bestämmelser för läkemedel för djur

Den 28 januari 2022 börjar EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att gälla. Vissa bestämmelser som tidigare funnits i Läkemedelsverkets föreskrifter motsvaras nu av bestämmelser i förordningen. Idag publiceras de första i en rad uppdaterade föreskrifter som har anpassats till det nya regelverket.
Ändrat regelverk för förskrivning och rekvirering av läkemedel
Läkemedelsverket har tagit fram nya föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, de så kallade receptföreskrifterna. Föreskrifterna börjar gälla den 28 januari 2022. Anpassningar görs även i andra av Läkemedelsverkets föreskrifter.

För att det ska bli tydligare vilka bestämmelser som gäller vid förskrivning av recept för djur så har dessa samlats i ett eget kapitel i receptföreskrifterna, kapitel 5.

Begränsningar gällande antimikrobiella läkemedel
Ett av syftena med EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel är att begränsa resistensutvecklingen mot antimikrobiella läkemedel. Det innebär bland annat att recept för djur som gäller antimikrobiella läkemedel bara kommer att vara giltiga i fem dagar. En lista över vilka läkemedel som omfattas av detta finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Vissa antimikrobiella läkemedel kommer inte att få förskrivas för behandling av djur, bara till människa. En lista över vilka läkemedel detta gäller kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats när EU-kommissionen har fattat beslut om vilka läkemedel som omfattas.

Nya regler gällande recept
EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och de nya föreskrifterna innebär att vissa nya uppgifter ska anges på ett recept för djur och ska registreras av apotek vid expediering:

Djurägarens eller djurhållarens personnummer, födelsedatum eller organisationsnummer samt adress ska anges på alla recept.
Om receptet förskrivs till ett enskilt djur, en grupp djur eller en besättning.
Veterinärens veterinärnummer ska anges med siffror och på pappersrecept även med en streckkod.
Om antimikrobiella läkemedel förskrivs ska det anges om det gäller terapi (behandling av sjuka djur), profylax (förebyggande av sjukdom) eller metafylax (förhindra smittspridning i djurgrupper).
På pappersrecept ska både läkemedlets namn och aktiva substans/er anges.
Veterinären ska också ange om det förskrivna läkemedlet inte är godkänt i Sverige för det aktuella djurslaget och/eller indikationen.

Läkemedelsverket har tagit fram en ny receptblankett för recept för djur. Den nya receptblanketten är anpassad för de nya uppgifter som ska anges och har plats för att förskriva ett läkemedel. Blanketten är försedd med säkerhetsdetaljer som motverkar förfalskning. Den nya receptblanketten börjar gälla den 28 januari 2022. Den nuvarande receptblanketten får användas till och med den 27 september 2022, förutsatt att även uppgifterna enligt ovan anges. Därefter får enbart den nya receptblanketten användas vid förskrivning.

Läkemedelsverket kommer att gå ut med mer information om hur den nya receptblanketten kan beställas.

Med den nya regleringen kommer det under vissa förutsättningar att bli möjligt för djurägare att inom EU hämta ut läkemedel för djur mot recept som har förskrivits i ett annat EU-land. Svenska apotek kommer även att kunna expediera recept för djur som är utfärdade i andra länder inom EES, förutsatt att det förskrivna läkemedlet är godkänt i Sverige.

Nya krav vid rekvirering
När en veterinär rekvirerar läkemedel från ett apotek ska rekvisitionen innehålla veterinärens veterinärnummer och adressen till mottagaren av läkemedlen.

Läkemedelsverket kommer inom kort att publicera konsoliderade versioner av föreskrifterna, liksom uppdaterade vägledningar. Ett löpande arbete pågår med att anpassa ett flertal föreskrifter som berörs av den nya EU-förordningen.

Relaterade artiklar