ANNONS

Nya lagar och regler 2023

Höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor. Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar. Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt. Det är tre skatteförändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Flera skattenyheter berör både privatpersoner och företag från den 1 januari. Nedan är ett urval av dessa.

Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Det förhöjda jobbskatteavdraget förstärks, vilket innebär att skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. I genomsnitt uppgår enligt regeringen skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget höjs från 65 år till 66 år. Det innebär att du har rätt till ett förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år innan den 1 januari 2023.

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Den faktiska sänkningen jämfört med de skattesatser som gäller i december 2022 är alltså mindre än 80 öre per liter.

Dessutom sänks den sammanlagda skatten (dvs. energiskatt och koldioxidskatt) på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter även det beräknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

Från och med den 1 januari 2023 förstärks skatteavdrag för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Även skatten på alkohol och tobak höjs från 1 januari 2023. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent, skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med 3 procent.

Vid årsskiftet höjs energiskatten på el med ca 9 procent enligt gällande indexeringsregler. Även flygskatten höjs med ca 9 procent av samma anledning.

Från och med 1 januari 2023 utökas informationsutbytet mellan EU-länderna ytterligare med en ny rapporteringsskyldighet – DAC7. I samband med implementering till svensk lagstiftning kommer plattformsoperatörer som uppfyller vissa kriterier att vara skyldiga att lämna uppgifter om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de fått.

Relaterade artiklar