ANNONS

Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk


Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet.

Sedan de första rapporterna om skogsbrukets påverkan har mycket ny kunskap tillkommit som vi upplever är mycket efterfrågad. Därför tror jag också att de nya råden kommer att ge effekt och minska läckaget av kvicksilver, till exempel genom att minska hyggenas storlek, säger Andreas Drott, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Kvicksilver är ett miljögift och hamnar i skogen framför allt genom nedfall av utsläpp från fossila bränslen. Det här påverkar också vår föda. I dagsläget är halterna av kvicksilver i fisk i mer än hälften av Sveriges sjöar högre än det gränsvärde som satts upp av Världshälsoorganisationen, WHO.

60 procent av läckaget från skogsbruket

Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Avverkning av skog med den intensitet som sker idag har beräknats öka transporten av kvicksilver från skogsmark till sjöar och vattendrag med mellan 6 och 30 procent, jämfört med om ingen avverkning hade gjorts. Även körskador, markberedning, dikesrensning och stubbskörd påverkar.

Orsaken är dels att avverkning leder till ökad uttransport av organiskt material och att kvicksilvret då följer med, dels att ökad bildning av metylkvicksilver sker på hyggen, där det blir blötare och nya syrefria miljöer bildas. Metylkvicksilver är den form som helt dominerar i fisk.

Så kan skogsägare minska läckaget

I rapporten har Skogsstyrelsen även sammanställt nya råd som kan minska läckaget:

  • Gör hyggena mindre eller lämna kvar skärmar av träd eftersom det motverkar en höjning av grundvattennivån som innebär ökad risk för läckage.
  • Förhindra körskador i marken.
  • Bättre planering så att vattendrag korsas så lite som möjligt vid körning.
  • Lämna kvar kantzoner med träd och buskar längs sjöar och vattendrag. Det markerar var man inte bör köra och markbereda men kan också hindra en del av läckaget.
  • Ingen markberedning nära vattendrag och sjöar
  • Gräv inte skyddsdiken och rensa inte diken som leder vatten från områden på hyggen med hög bildning av metylkvicksilver.
  • Utför dikesrensning vid torra årstider och lågt vattenstånd.
  • Bibehåll och återskapa zoner med klibbalkärr i anslutning till ytvatten. Klibbalkärr är miljöer där nedbrytning av metylkvicksilver är dokumenterat hög.

Skogsstyrelsen konstaterar också i rapporten att det behövs fler studier av hur skogsbruket påverkar det kvicksilver som finns i landskapet.

Relaterade artiklar