ANNONS

Nya rekommendationer för utfodring av gyltor i Sverige

Grissverige har enats om nya mål som ska gälla inför första seminering av gyltor, suggor som får kultingar för första gången. Målen gäller gyltornas hull, vikt och ålder och är kopplade till en ny utfodringsmodell. I ett projekt ska forskare från SLU undersöka den föreslagna utfodringsmodellen för att hitta den bästa tilldelningen av energi och protein.
Antal producerade smågrisar per sugga och år ökar, vilket ställer större krav på suggorna. Samtidigt ökar andelen kullar från gyltor, det vill säga från en sugga som får sin första kull. Utslagning av suggor på grund av reproduktions- eller benproblem är särskilt vanligt bland gyltor. Målet för gyltuppfödning i form av ålder, vikt och späckmått vid första betäckning har nyligen reviderats liksom utfodringsstrategin för att nå dessa mål.
I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare från SLU att undersöka hur den föreslagna utfodringsstrategin fungerar jämfört med en större tilldelning av energi och protein. Mätningar kommer att göras på levande vikt och späckmått fram till första betäckning, på ålder vid könsmognad och på dräktighetsresultat. För närvarande saknas den här typen av data. Resultaten förväntas kunna bidra till rekommendationer för utfodring av gyltor i Sverige och därmed knyta samman de reviderade målen för gyltuppfödning med den föreslagna strategin.
Projektet finansieras med drygt 1,1 miljoner kronor genom Stiftelsen Lantbruksforskning och kommer löpa över tre år.
Stiftelsen Lantbruksforsknings program för köttforskning omfattar gris-, nöt- och lammkött. Programmet finansieras av privata medel som kommer från Sveriges lantbrukare, insamlande företag och återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas 6 nya projekt finansiering inom köttforskningsprogrammet med totalt 3,5 miljoner kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges lantbrukare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Relaterade artiklar