ANNONS

Ökad rapsskörd med bin

Försök ibland annat Kanada har visat på större höstrapsskörd om man placerat bikupor i fältkanterna. Nu gör Hushållningssällskapet samma försök för att se om vi får skördeökningar även i Sverige.

I ett försök i Skåne har Hushållningssällskapet placerat ut bikupor på strategiska ställen i ett antal rapsfält. För att se hur bina arbetar täcker man en så kallad nollruta med ett nät. Dessa plantor blir därmed inte pollinerade med nyttoinsekterna. Likaså pollinerar man en försöksruta för hand för att få en hundraprocentig pollinering där.
En sak man vill undersöka är hur långt från bikuporna bina arbetar effektivt och därför gör man skördemätningar invid bikuporna samt på avstånden; 100, 200, 300 och 400 meter från bikuporna.
Det man vill få svar på är om rapsskörden kan öka med hjälp av bin samt hur bikuporna måste placeras för att få bästa effekt.
I de kanadensiska försöken, som är från 2007, fick man en skördeökning på hela 600 kg per hektar. Vid ett rapspris på 4 kronor per kg innebär det att bruttointäkten ökar med cirka  2 400 kronor.
Det innebär i sin tur att lantbrukaren mycket väl kan betala en slant till biodlaren för att få utplacerat bikupor i närheten av rapsfältet.
Enligt Sune Ohlsson, bitillsyningsman i Skåne, för man vara beredd att betala cirka 100 kronor per bikupa för att få dem utplacerade i rapsfältet och enligt honom behövs det nog 2–4 per hektar.
Kan vi räkna med samma skördeökningar i Sverige som i Kanada blir nettovinsten därmed drygt 2 000 kronor med dagens rapspris.
Anledningen till att man måste betala för bikuporna är att biodlaren riskerar att inte få tillräckligt med föda till sina bin när det endast är raps i området.
Ett annat problem, enligt Sune Ohlsson är att rapsen inte får blomma för tidigt, då hinner inte bisamhällena växa till sig tillräckligt för att orka pollinera.
Sandra Lindström på Hushållningssällskapet i Kristianstad, är ansvarig för årets försök.
– Vi hade ett liknande även i fjol, men presenterar inget resultat förrän vi sammanställt detta med årets försök, säger hon.
Forskningsprojektet sker som ett samarbete mellan Hushållningssällskapet i Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och Lunds Universitet.
Bakgrunden till försöket är att betydelsen av insektspollinering för raps länge varit dåligt känd. Över hela världen ses minskningar i antalet vilda pollinerande insekter och på många håll en massdöd av odlade honungsbin. Sådana minskningar befaras ha negativa effekter på de tjänster som pollinerande insekter bidrar med i jordbruket.
För att kunna förutspå och i största möjliga mån förebygga sådana negativa effekter, behövs forskning om vilken roll insekter egentligen spelar i pollineringen av blommande grödor. I detta projekt vill vi undersöka om det råder ett positivt samband mellan insektspollinering och skörd för höstraps.

En ruta i rapsfältet täcks med nät så att insekterna inte kommer åt blommorna. På så vis kan man mäta insekternas arbete i förhållande till denna ruta.

Relaterade artiklar