ANNONS

Ökad skörd av matpotatis i Sverige

Årets totalskörd av matpotatis beräknas till 500 000 ton, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2021. Årets totalskörd är i nivå med femårsgenomsnittet. Samtidigt minskar skörden av stärkelsepotatis i landet.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 33 500 kilo per hektar år 2022. Det är 9 procent större än 2021 års slutliga hektarskörd. Den odlade arealen matpotatis minskade med nästan 30 hektar jämfört med 2021, till 14 910 hektar. Det är den minsta areal som någonsin redovisats i statistiken.

Örebro län hade den största ökningen av totalskörd, 29 procent. Övriga län där totalskörden ökade var Dalarnas, Hallands, Skåne och Östergötlands län där totalskörden ökade med mellan 7 och 12 procent. I Västerbottens län minskade totalskörden med 14 procent. För övriga län där uppgifter kan redovisas är skillnaderna i totalskörd jämfört med 2021 inte statistiskt säkerställda.

Totala skörden av stärkelsepotatis 5 procent mindre
Den totala skörden av potatis för stärkelse beräknas till 351 200 ton. Det är 5 procent mindre än 2021 men 8 procent större än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre.

Hektarskörden år 2022 var 41 340 kilo per hektar. Det är i nivå med 2021 och även i nivå med femårsgenomsnittet.

Den obärgade arealen skattas till 60 hektar. De största obärgade arealerna redovisas i Götalands skogsbygder med 30 hektar.

Den odlade arealen potatis för stärkelse minskade med 310 hektar jämfört med 2021 till 8 500 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Relaterade artiklar