ANNONS

Priserna på jord- och skogsfastigheter ökar trots ett större utbud av fastigheter

Resultatmässigt var 2009 ett av de sämsta åren på decennier för svenskt lantbruk. Trots det stiger priserna på åkermark i hela landet och prognosen är att uppgången kommer att fortsätta. Likaså stiger priserna på skogsfastigheter i oförminskad takt. Detta sker samtidigt som utbudet av jord- och skogsfastigheter kontinuerligt slår nya rekord.
–Prisutvecklingen på jord- och skogsfastigheter har varit positiv under i stort sett hela första decenniet på 2000-talet och den uppåtgående trenden ser ut att hålla i sig även fortsättningsvis. Vår bedömning är att en uppgång på 3-5 procent är rimlig att förvänta sig under hösten 2010. Detta innebär för helåret 2010 nya rekordnivåer både för skog och åker, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare, LRF Konsult.
En viktig faktor som påverkar prisutvecklingen är utbudet av fastigheter. Det tar oftast lång tid innan en fastighet omsätts på den öppna marknaden. Långsiktigheten som finns i ägandet av en jord- och skogsfastighet tillsammans med generationsskiften inom den egna familjen gör att många fastigheter inte varit ute på marknaden på många år. Långt ifrån alla fastigheter kommer ut på den öppna marknaden.
Efterfrågan överstiger utbudet
Eftersom efterfrågan är större än tillgången stiger priset. Den storleksrationalisering som pågår inom lantbruket innebär att kvarvarande lantbrukare expanderar genom att köpa tillgänglig åkermark i anslutning till den egna. Detta är i sig den främsta förklaringen till den kraftiga prisuppgången på åkermark. När det gäller prisökningen på skogsfastigheter, har storleksrationaliseringen inte alls samma betydelse för vare sig priserna eller den enskilda verksamheten. Den kraftiga prisuppgången på skogsfastigheter under 2010 beror i först hand på prisökningar på virkesmarknaden. Priserna har stigit generellt över hela landet men allra mest i de områden som drabbades hårdast av stormarna Per och Gudrun, där det nu råder brist på råvara. På kort sikt kommer priserna på både jord och skogsfastigheter att fortsätta uppåt.
Dämpande faktorer
I dagsläget finns det cirka 40 000 fastighetsägare som är över 75 år. Det generationsskifte som redan pågår kommer att accelerera, vilket betyder att utbud och efterfrågan kommer att närma sig varandra. Utvecklingen innebär på sikt att ägandet av allt färre jord- och skogsfastigheter koncentreras till färre personer. Det koncentrerade ägandet ger alltså betydligt större fastigheter där ägaren också bor lokalt eller regionalt. Men det ger också stora äganden där innehavaren är så kallad utbo, bosatt på annan ort. Eftersom skogen fortfarande kräver underhåll och skötsel kan det betyda goda affärsmöjligheter för lokala entreprenörsverksamheter.
Ökande prisdifferentieringen en allt tydligare trend
Trenden är allt större spann i prisbilden mellan olika fastigheter. Skälen är många, men vi ser att fastigheter med stora bostadsbyggnader och mindre arealer skog och åkermark är allt mer svårsålda. Det som avskräcker är naturligtvis de stora kostnaderna för renovering, underhåll och uppvärmning kombinerat med låg avkastning från den produktiva marken. Är det dessutom dåliga kommunikationer och långt till affärer blir trenden ännu tydligare, säger Carl-Johan Jürss. Vi ser också att bankerna blir allt mer restriktiva när det gäller att finansiera den här typen av fastigheter, då det saknas positivt kassaflöde.

Relaterade artiklar