ANNONS

Så gödslar lantbrukarna

Nu har SCB publicerat den stora gödselmedelsundersökning som görs var tredje år. Lantbrukarnas svar präglas av höga priser på kväve under 2022. Andra intressanta fakta som Greppa Näringen rapporterat om i sitt nyhetsbrev är att allt mer stallgödsel rötas till biogas och ökningen av släpslangspridning av flytgödsel fortsätter.

Var tredje år utför Statistiska centralbyrån, SCB, den så kallade Gödselmedelsundersökningen som utförts sedan 1988. Hur mineral- och stallgödsel används har en avgörande betydelse både för produktionen av livsmedel och för de svenska miljökvalitetsmålen. Den senaste undersökningen, som just publicerats, utfördes under hösten 2022 och där valdes 5 149 lantbruk ut med statistiska metoder för att skapa en representativ bild av lantbruket. Svaren samlas in i form av webenkäter och telefonintervjuer.

Mindre mineralgödselkväve under 2022
2022 var som bekant ett år med höga gödselpriser och det återspeglades i hur lantbrukarna svarade. Priserna på kväve ökade redan under 2021 före kriget bröt ut. Ylva Andrist Rangel arbetar på SCB med jordbruksstatistik och med bland annat gödselmedelsundersökningen.

– Kväveanvändningen från mineralgödsel minskade signifikant, vilket var väntat med tanke på de skyhöga gödselpriserna förra säsongen. Vissa lantbrukare nämnde i samband med datainsamlingen att man inte lagt någon mineralgödsel alls, särskilt inte till vallen. Detta syns nu tydligt i statistiken, där hektargivan kväve från mineral- och/eller stallgödsel till slåttervall blev den lägsta någonsin sen undersökningen om gödselmedel startade 1988, förklarar Ylva Andrist Rangel.

Intressanta fakta i urval
Cirka 1,2 miljoner ton stallgödsel används för produktion av biogas. Det är en sexfaldig ökning sedan 2009. Den totala mängden stallgödsel som sprids på åkermarken är cirka 21 miljoner ton.
53 procent av grödarealen i landet finns på djurgårdar.
I konventionell odling var hektargivan för kväve på gödslad areal 118 kg medan den på den gödslade ekologiska arealen endast var 44 kg. För fosfor är förhållandet omvänt; givan var 24 kg per hektar på ekologiskt gödslad areal och 20 kg på konventionell.
Flytgödsel är det helt dominerande gödselslaget och 76 procent av den sprids i växande gröda.
74 procent av flytgödseln spreds med släpslangar.
Av den ekologiska arealen gödslades 64 procent med kväve.
Antalet mjölkkor har på tre år minskat med 9 000 medan antalet am- och dikor under samma tid ökat med 3 000.

Bild från Greppa Näringen, Foto: Mårten Svensson

Relaterade artiklar