ANNONS

Stipendium för forskning om generationsväxling

 Lantmännens och Ultuna Studentkårs ”Från jord till bord-stipendium” 2023 går till Ebba Sundström och Joel Jonsson som nyligen avslutat sina agronomutbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De tilldelas stipendiet för sin uppsats, där de behandlar utmaningarna med att få till stånd finansiering av generationsväxlingar.

– Då vi båda står inför ett generationsskifte är detta ämne något som ligger oss nära om hjärtat och intresserar oss lite extra. Det är även en otroligt viktig fråga för att säkerställa lönsam livsmedelsproduktion i Sverige även i framtiden, förklarar stipendiaten Ebba Sundström.

Studien visar på vikten av att det finns möjligheter till extern finansiering, särskilt för unga personer, och jämför olika finansieringsalternativ som kan användas för att lösa ut delar av problematiken.

– Vi ger en bild av hur lantbrukare och gårdsägare ser på kapitalanskaffningsprocessen vid ett generationsskifte, hur ett hybridlån kan förbättra möjligheterna att köpa åkermark och hur denna lösning står sig jämfört med andra finansieringsalternativ, utvecklar stipendiaten Joel Jonsson.

Kapitalförsörjning till unga växande lantbruksföretag och förstärkt lönsamhet på gård är också viktiga delar av Lantmännens inspel till Livsmedelsstrategin 2.0 för att skapa möjligheter till en ökad svensk livsmedelsproduktion

– Det råder inga tvivel om att lyckade ägarskiften och ökad lönsamhet på våra svenska gårdar är en grundförutsättning för att uppnå ökad robusthet i den svenska livsmedelssektorn med ökad produktion, lägre klimatpåverkan och driftsanpassningar till ett förändrat klimat. Det är därför väldigt positivt att Ebba och Joel på ett så förtjänstfullt sätt lyft frågan om generationsväxling, dess förutsättningar och potentiella lösningar i form av finansieringsmodeller, säger Patrik Myrelid, Strategichef på Lantmännen.

– Vidare ger en investerad krona i lantbruket utväxling genom hela värdekedjan i termer av såväl arbetstillfällen som fler svenska produkter på marknaden. Avslutningsvis ryms det i finansieringsfrågan inte något innovationsgap utan här handlar det om politisk vilja och handlingskraft, avslutar Peter Annas, FoU- och Innovationsdirektör på Lantmännen.

Från jord till bord-stipendiet delas ut årligen och är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU och Ultuna Studentkår. Stipendiet syftar till att belöna, till SLU-Ultuna knutna studenter och alumner, för framstående arbeten som bidrar till att utveckla Sveriges livsmedelsproduktion och svenska lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt. Stipendiekommittén består av ULS ordförande, sekreterare, inspektor och näringslivsansvarig samt två representanter från Lantmännen.

Relaterade artiklar