ANNONS

Stora volymtapp för livsmedelsföretag

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade per den sista mars inte uppnått kostnadsökningstäckning samtidigt som kostnaderna fortsatte att öka under årets första kvartal.

Vart tredje företag har dragit ned på personal och hälften planerar att göra det under Q2. I bästa fall kan matpriserna börja stabiliseras inom 3–6 månader, det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023.

Under de senaste tre kvartalen har den svenska livsmedelsindustrins försäljningsvolymer minskat i takt med att konsumenterna i allt högre grad väljer lågprisalternativ. Med ett indexvärde på 28 (index 50 = oförändrat) var volymutvecklingen under Q1 2023 den svagaste någonsin under tidsseriens fjortonåriga historia. I klartext: svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. För 43 procent av företagen blev utfallet i kvartalet till och med sämre än de pessimistiska prognoser man gjorde under Q4 2022.

Det finns ingen person som idag jobbar inom svensk livsmedelsproduktion som har varit med om en lika svår kostnadskris som den företagen nu går igenom. På kostnadssidan höll motvinden i sig för svenska livsmedelsproducenter med fortsatta kostnadsökningar under Q1. Indexvärdet för inköpskostnader av råvara låg på 92, inte särskilt långt från maxnivån på 100. Kostnadsökningarna under Q1 gällde även för energiförbrukning och transporttjänster, dock med en något lägre ökningstakt, uttryckt i index 78 och 79.

– Under senare tid har en del analytiker flaggat för att livsmedelspriserna kommer att vända ned i närtid, sannolikt baserat på prognoser för utvecklingen på olika råvarubörser. Men att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under Q1 2023 finns det ännu inte underlag för en sådan slutsats. Kostnaderna fortsatte öka under Q1, men en av få ljuspunkter bland företagens enkätsvar är att de tror att kostnadsökningarna på råvara och energi avstannar under Q2. Det är i så fall ett första steg i rätt riktning och om prognoserna blir verklighet kan priserna på svenska livsmedel börja stabiliseras inom 3–6 månader, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Nio av tio företag har inte kostnadsökningstäckning
Det finns självklart enstaka undantag från den breda bilden vad gäller de kostnadsökningar producentledet i Sverige mötte under Q1, men de är just undantag. Något som förstärks av det faktum att drygt hälften av medlemsföretagen per den sista mars 2023 hade en intäkt på sista sålda varan som inte ännu motsvarade de egna kostnadsökningarna det senaste året. 39 procent låg nära den gränsen men endast en andel om 8 procent hade faktiskt uppnått kostnadsökningstäckning.

– Prognosmakare som försöker förutspå prisbildningen på livsmedel utifrån utvecklingen på enskilda råvarubörser och dagsfärska spotpriser har inte riktigt förstått hur producenternas verklighet ser ut. Dels så är råvaror endast en av många kostnader, dels så är många producenter och deras underleverantörer bundna i långa terminskontrakt. Resultatet från Q1 visar att producenterna förhoppningsvis står på toppen av kostnadsökningskrönet och att de i bästa fall kan se fram emot oförändrade eller till och med minskade kostnader. Med de långa ledtider som är kännetecknande för livsmedelskedjan är det med andra ord 3–6 månader bort att konsumentpriserna på det svenskproducerade går i samma riktning, säger Carl Eckerdal.

Hälften planerar att minska personalstyrkan
Det är inte bara försäljningen som fortsätter att minska. De svenska producenternas lönsamhet fortsätter att ta stryk också. Inklusive den branta lönsamhetsförsämringen under Q1 2022 har företagen nu haft fem raka kvartal med snabba försämringar av rörelsemarginalen. Konsekvenserna ser man i form av att allt fler företag minskar personalstyrkan eller planerar att göra det. I Q1 2023 hade en dryg tredjedel av företagen dragit ned på antalet sysselsatta och prognosen för Q2 är att knappt hälften av företagen drar ned på antalet anställda.

Carl Eckerdal

Andra nyheter i konjunkturbrevet för Q1 2023
Bundna terminsinköp skapar långa ledtider
Stark korrelation mellan globala och svenska råvarupriser
Politisk populism försvårar för företagen
Svag krona leder till ökade matpriser
Hårdare konkurrens från import och EMV
Lägre lönsamhet på EMV-produktion

Relaterade artiklar