ANNONS

Utbildningssatsning för fler veterinärer

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningsplatserna för att bli veterinär och djursjukskötare utökas i syfte att stärka djursjukvården. I regleringsbrevet framgår också att det svenska hyresbidraget höjs till den nordiska institutionen NordGen i Alnarp, för att bidra till arbetet med att bevara och nyttja mångfalden hos grödor, med mera.
Regeringen satsar på att öka utbildningsplatserna för veterinärer och djursjukskötare.

– Tillgången till djursjukvård är viktig för många djurägare, både privat och för företag. Den nya satsningen vid SLU kommer att bidra till förbättrad tillgång och regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen noga, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

SLU ska redovisa en tidplan för utbyggnadstakten gällande utbildningen av veterinärer och djursjukskötare. I dagsläget antar SLU årligen cirka 100 studenter till utbildningen för veterinärer och cirka 100 studenter till utbildningen för djursjukskötare. När satsningen är fullt utbyggd är målet att ytterligare 40 veterinärer och 20 djursjukskötare ska utbildas varje år. Satsningen på detta är 37,5 miljoner kronor och ökar därefter årligen, till 71 miljoner kronor från och med 2027.

SLU utbildar till många yrken som har stor betydelse i klimatomställningen. Kompetens och kompetenshöjning är också väsentligt för att värna välfärden och jobben. I regleringsbrevet framgår att 12.600 helårsstudenter ska utbildas på grund- och avancerad nivå vid SLU 2022-2024, vilket är en utökning med 600 studenter jämfört med nuvarande treårsperiod.

Förutom satsningen på ökat antal studenter i de gröna näringarna satsar regeringen också på att det nordiska arbetet med en gemensam genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Det svenska hyresbidraget till den nordiska institutionen NordGen i Alnarp höjs med 3,8 miljoner kronor. NordGen har under lång tid varit i behov av ett nytt hus som uppfyller moderna arbetsmiljökrav och Akademiska Hus bygger därför ett nytt hus åt NordGen på SLU, Campus Alnarp. Huset beräknas vara inflyttningsklart i början av 2022.

– Jag är glad och stolt över att Sverige kan bidra till det nordiska samarbetet med ett nytt och ändamålsenligt hus åt NordGen, säger landsbygdsministern.

Relaterade artiklar