ANNONS

Ökad artrikedom på små gårdar

Ekologiskt eller konventionellt spelar mindre roll vad gäller lantbruk och miljö, det viktigaste är gårdens storlek. På små gårdar är artrikedomen större än på stora lantbruk. Det framgår av tysk forskning presenterad i finska Landsbygdens Folk.
Tidningen skriver att studien har sammanställts av forskare vid institutionen för agrarekologi vid universitetet i Göttingen. Enligt den ledande forskaren Teja Tscharntke är den idealiska gården liten och vacker. Det är bäst för omgivningen.

Nyckeln är en landskapsmosaik som består av naturliga livsrum och småskaliga men mångsidiga odlingar. Detta gäller oberoende om gården arbetar enligt ekologiska eller konventionella principer.

Detta borde politikerna ta som ledstjärna och mål för en omställning inom jordbruket. Certifieringen av ekologisk produktion är alltför ensidigt kopplad till förbudet mot syntetiska jordbrukskemikalier, kritiserar forskargruppen.

Detta begränsar möjligheterna till biologisk mångfald, trots höga avkastningsförluster. Ekologiskt certifierade gårdar har en tredjedel fler arter, men uppnår inte samma skördenivå som konventionell odling.

Följaktligen behövs mer utrymme för samma skörd. Med ett större platsbehov försvinner samtidigt fördelen av biologisk mångfald. Det är också en myt att ekologiskt jordbruk inte använder bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel är tillåtna så länge de anses vara naturliga. I ekologiska frukt- och grönsaksodlingar spelar upprepad besprutning med kopparhaltiga medel en central roll, fastän också dessa medel ackumuleras i jorden, skriver Tscharntke.

Ekojordbruket har fjärmats från idealismen
Dessutom har en stor del av det ekologiska jordbruket fjärmat sig från de idealistiska grundidéerna. Ekologiskt jordbruk bedrivs långtifrån alltid på idylliska familjegårdar. Monokulturerna kan vara lika stora som på konventionella gårdar.

Landskap med odlingsmångfald, små åkrar och naturliga livsmiljöer kan främja biologisk mångfald betydligt mer än ren organisk certifiering, understryker agroekologerna. Små åkrar kan skötas utmärkt med både ekologiska och konventionella metoder.

Det spelar ingen roll om åkern är en hektar eller sex hektar stor. Trots skillnaden kan sex gånger fler växt- och insektsarter trivas där. Variation i odlingen kan fördubbla antalet arter och dessutom främja biologisk skadedjursbekämpning och pollinering.

Även om EU:s gröna giv föreskriver 25 procent ekologiskt jordbruk fram till 2030 är det fortfarande nödvändigt att inkludera 75 procent konventionellt jordbruk i strategin för biologisk mångfald, sammanfattar forskarna.

Relaterade artiklar