ANNONS

Plöjningsfritt är bäst för klimatet

Det visar en ny brittisk undersökning. Lantbruket binder såväl som släpper ut koldioxid i atmosfären. Traktorer med förbränningsmotorer slöpper ut koldioxid och det samma gäller för djur samt vid produktion av framförallt gödselmedel. Även en eldriven traktor släpper ut koldioxid, hur mycket beror på hur elen produceras.
Växter på åkern tar i sin tur upp koldioxid och avger syre, en del i fotosyntesen. Att alltid ha bevuxen mark är således bra ur ett klimatperspektiv och därmed är mellangrödor viktiga.
Utan att vara särskilt begåvad kan man räkna ut att ju mindre timmar en traktor behöver köra för att producera en viss mängd gröda ju mindre klimatpåverkan blir det.
Reducerad jordbearbetning ligger därmed nära tillhands. I den brittiska undersökningen konstateras även att vid plöjning så exponeras kolet i jorden för luftens syre och det blidas koldioxid med hjälp av mikrober i marken.
Den brittiska studien visar att lantbrukets koldioxidutsläpp kan reduceras med en tredjedel genom reducerad jordbearbetning.
Det handlar om att inte bearbeta jorden så att det blir för poröst och stora luftfickor där lagrat kol kan ombildas till koldioxid med hjälp av luften.
Ju längre metoden med plöjningsfri drift pågått ju mer kol binds i jorden enligt undersökningen.
I USA och Australien är det vanligt med plöjningsfri odling men inte i Europa. I Storbritannien odlas endast 7 procent utan plog i dag för att ta ett exempel.
Plöjningsfri odling ställer även större krav på lantbrukaren vad gäller ogräsbekämpning och glyfosatets vare eller icke vara kommer att ha stor betydelse för om odlingsformen kan fortsätta eller inte.

Relaterade artiklar