ANNONS

Rätt ersättning för elledningar på markerna

Regeringen ger en utredare i uppdrag att se över den ersättning som ges för upplåtelse av mark i samband med elnätsutbyggnad. Översynen syftar till att undersöka lämpliga ersättningsmodeller som bidrar till en större acceptans för de intrång som elledningar medför för fastighetsägarna, och ska därigenom möjliggöra en snabbare och mer effektiv elnätsutbyggnad.

– För att kunna möta det ständigt ökande elektrifieringsbehovet behöver elnätet byggas ut. I det arbetet är det viktigt att det finns en samhällelig acceptans för utbyggnaden och att de fastighetsägare som behöver upplåta utrymme anser att kompensationen för detta är rimlig, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

När en elledning ska uppföras betalar nätägaren en intrångsersättning till fastighetsägaren. Ersättningen utgår, ofta även vid frivillig upplåtelse, ifrån reglerna i ledningsrättslagen och expropriationslagen. Det finns emellertid en målkonflikt mellan att använda mark för elnät och för andra ändamål. De fastighetsägare som berörs anser ofta att ersättningen är för låg för att ge dem incitament att upplåta nödvändigt utrymme för en ny elledning.

Som ett led i regeringens arbete att öka acceptansen bland de fastighetsägare som berörs av nya ledningar, och därigenom möjliggöra en snabbare och mer effektiv elnätsutbyggnad, bedömer regeringen att det är lämpligt att låta en utredare göra en översyn av ersättningen.

Relaterade artiklar