ANNONS

Regeringen satsar 500 miljoner kronor nästa år på skydd av värdefull natur

Förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras. Resurserna för skydd av värdefull natur ska därför stärkas. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras genom formellt skydd, skogsägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn vid avverkning. Även skydd av marina områden bevarar den biologiska mångfalden i kust- och havsområden.

Regeringen föreslår att medlen för skydd av värdefull natur ska stärkas med 500 miljoner kronor per år de kommande tre åren. På så sätt ökas takten i arbetet med att skydda värdefull natur genom att betala ersättning till fastighetsägare och besluta om naturreservat eller annat formellt skydd.

Sverige ska ha en hög ambition i arbetet med naturvård, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Välmående och livskraftiga ekosystem är viktiga för människans livsmiljö. Arbetet med att bevara värdefull natur och ekosystem, samt att göra värdefull natur tillgänglig för var och en, behöver därför fortsätta.

– Genom satsningen på 500 miljoner kronor de kommande tre åren skyddar vi värdefull natur och betalar ersättning till de markägare som myndigheterna har träffat frivillig överenskommelse med. Den biologiska mångfalden ska bevaras och användas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Relaterade artiklar