ANNONS

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle från skogen – det håller inte att som ledande skogsnation importera 85 procent av vårt biodrivmedel. Det framkommer i Danske Banks senaste marknadsanalys Skog & Ekonomi som presenteras i dag.
Tryckpapperskollap­sen har samtidigt gjort att förädlingsgraden i den svenska skogsindustrin minskar och andelen skog som används till energi ökar. Biodrivmedel är språngbrädan mot högre förädling av den svenska skogen och framtida lönsamhet för industrin.

– Jag har flera gånger frågat mig ”varför kommer inte produktionen igång?”. Det är nu eller aldrig som branschen måste investera i bioraffinaderier för storskalig produktion av biodrivmedel. Det i sin tur gör att företagen kan ta ett lönsamt nästa steg mot att producera nästa generation av avancerade skogsprodukter som bioplaster och kolfiber, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Biodrivmedel enda vägen att nå miljömålen

Sverige har satt som mål att landet ska vara helt CO2-neutralt år 2045 och redan 2030 ska transportsektorn ha minskat sina utsläpp med 70 procent jämfört med 2010. Danske Bank bedömer att biodrivmedel är den enda vägen för att nå dessa miljömål eftersom det kan bidra till den enskilt största utsläppsminskningen – en bedömning som delas av Trafikverkets scenarier för fossilfria transporter.

Sverige har redan ett inblandningskrav (reduktionsplikt) där cirka 20 procent ska blandas i befintliga drivmedel och Regeringen föreslår en kraftigt ökad inblandning de kommande åren. Trots en aggressiv elektrifiering av fordonsflottan kommer efterfrågan på biodrivmedel vara omättlig de närmaste tjugo åren. Omställningen till fossilfria transporter på land, över hav och i luften kommer att ta tid.

– Det här är en unik möjlighet för både Sverige och svensk skogsindustri. Dagens biodrivmedel framställs i huvudsak av slaktavfall, frityroljor och palmolja – och hela 85 procent av Sveriges biodrivmedel kommer från importerade råvaror. En av världens största skogsnationer kan inte fortsätta att importera när vi själva sitter på tillgångarna. Det är kontraproduktivt både av miljömässiga och ekonomiska skäl, säger Johan Freij.

Danske Bank har också gjort en egen analys av hur skogsråvaran används av industrin i dag. En fjärdedel av den avverkade skogen blir trävaror, en fjärdedel går till produktion av pappersmassa och hälften av skogen används till energi.

– Förädlingsgraden av skogen sjunker med en vikande tryckpapperstillverkning och allt mer av skogen går då till energi. Här finns potential för industrin att få bättre betalt för råvaran på sikt, säger Johan Freij.

Råd till skogsägare

Danske Bank ger också en analys av den globala trävarumarknaden och utsikterna för svenska producenter av timmer och massaved. Johan Freij har ett antal konkreta råd till skogsägarna:

Det är tokrally på trävaror så fokusera på timmer nu när timmerpriserna höjs
Lägg all kraft på slutavverkning och minimera gallringarna och massavedshögen
Inventera skogen för att upptäcka skador av granbarkborrar – det värsta området går som ett band från södra Värmland till Mälardalen
Om det går, rädda stora virkesvärden genom att avverka nu

Relaterade artiklar